ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น (พระอรหันตโคตมพุทธเจ้า)

Homage to Him The Blessed One: He is the Accomplished One, the Supremely Enlightened One, the Perfect Embodiment of Wisdom and Virtue, the Auspicious Pathfinder, the Knower of All Realms, the Incomparable Tamer of Individuals, the Supreme Master of Gods and Men, the Mightiest in Ten Thousand Universes and too far beyond Gods and Men's imaginations, the Awakened One, the Analyst.

Actually, the incomparable power of the Bra Paramies - the incomparable good deeds of the Gautama Buddha as to the Mightiest of Ariya God is too far beyond people or Gods and Men's imaginations. See the true information via the จูฬนีสูตร/Julani Sutta พ. ดูกรอานนท์ นั้นเป็นสาวก ส่วนพระตถาคตนับไม่ถ้วน ท่านพระอานนท์ ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคแม้เป็นครั้งที่ ๓ ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้สดับรับฟังมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า ดูกรอานนท์ สาวกของพระสิขีสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีนามว่า อภิภู ยืนอยู่ในพรหมโลกทำให้พันโลกธาตุรู้แจ้งได้ด้วยเสียง พระเจ้าข้า ส่วนพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่า ทรงสามารถที่จะทำโลกธาตุเท่าไรให้รู้แจ้งได้ด้วยพระสุรเสียง ฯ

พ. ดูกรอานนท์ เธอได้ฟังเรื่องพันโลกธาตุ เพียงเล็กน้อย ฯ อา. ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าแต่พระสุคต บัดนี้เป็นกาลเวลาแห่งเทศนาที่พระองค์จะพึงตรัส ภิกษุทั้งหลายได้สดับธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคแล้ว จักทรงจำไว้ ฯ

---------------------------------------------------------

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

พุทธวงศ์ รัตนะจงกรมกัณฑ์ ว่าด้วยพระพุทธองค์ทรงเนรมิตที่จงกรมแก้ว / มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย พุทธวงศ์ และ การอยู่จำพรรษาแด่พระพุทธเจ้า / พุทธปกิรณกกัณฑ์ ว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า / ทีปังกรพุทธวงศ์ที่ ๑ ว่าด้วยพระประวัติพระทีปังกรพุทธเจ้า / โกณฑัญญพุทธวงศ์ที่ ๒ ว่าด้วยพระประวัติพระโกณฑัญญะพุทธเจ้า / มังคลพุทธวงศ์ที่ ๓ ว่าด้วยพระประวัติพระมงคลพุทธเจ้า

สุมนพุทธวงศ์ที่ ๔ ว่าด้วยพระประวัติพระสุมนพุทธเจ้า / เรวตพุทธวงศ์ที่ ๕ ว่าด้วยประวัติพระเรวตพุทธเจ้า / โสภิตพุทธวงศ์ที่ ๖ ว่าด้วยพระประวัติพระโสภิตพุทธเจ้า / อโนมทัสสีพุทธวงศ์ที่ ๗ ว่าด้วยพระประวัติพระอโนมทัสสีพุทธเจ้า / ปทุมพุทธวงศ์ที่ ๘ ว่าด้วยพระประวัติพระปทุมพุทธเจ้า / นารทพุทธวงศ์ที่ ๙ ว่าด้วยพระประวัติพระนารทพุทธเจ้า / ปทุมุตรพุทธวงศ์ที่ ๑๐ ว่าด้วยพระประวัติพระปทุมุตรพุทธเจ้า

สุเมธพุทธวงศ์ที่ ๑๑ ว่าด้วยพระประวัติพระสุเมธพุทธเจ้า / สุชาตพุทธวงศ์ที่ ๑๒ ว่าด้วยพระประวัติพระสุชาตพุทธเจ้า / ปิยทัสสีพุทธวงศ์ที่ ๑๓ ว่าด้วยพระประวัติพระปิยทัสสีพุทธเจ้า / อัตถทัสสีพุทธวงศ์ที่ ๑๔ ว่าด้วยพระประวัติพระอัตถทัสสีพุทธเจ้า / ธรรมทัสสีพุทธวงศ์ที่ ๑๕ ว่าด้วยพระประวัติพระธรรมทัสสีพุทธเจ้า

สิทธัตถพุทธวงศ์ที่ ๑๖ ว่าด้วยพระประวัติพระสิทธัตถพุทธเจ้า / ติสสพุทธวงศ์ที่ ๑๗ ว่าด้วยพระประวัติพระติสสพุทธเจ้า / ปุสสพุทธวงศ์ที่ ๑๘ ว่าด้วยพระประวัติพระปุสสพุทธเจ้า / วิปัสสีพุทธวงศ์ที่ ๑๙ ว่าด้วยพระประวัติพระวิปัสสีพุทธเจ้า / สิขีพุทธวงศ์ที่ ๒๐ ว่าด้วยพระประวัติพระสิขีพุทธเจ้า

เวสสภูพุทธวงศ์ที่ ๒๑ ว่าด้วยพระประวัติพระเวสสภูพุทธเจ้า / กุกกุสันธพุทธวงศ์ที่ ๒๒ ว่าด้วยพระประวัติพระกกุสันธพุทธเจ้า / โกนาคมนพุทธวงศ์ที่ ๒๓ ว่าด้วยพระประวัติพระโกนาคมนพุทธเจ้า / กัสสปพุทธวงศ์ที่ ๒๔ ว่าด้วยพระประวัติพระกัสสปพุทธเจ้า / โคตมพุทธวงศ์ที่ ๒๕ ว่าด้วยพระประวัติพระโคตมพุทธเจ้า

พุทธปกิรณกกัณฑ์ ว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า / ธาตุภาชนียกถา ว่าด้วยการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ / พรหมสังยุต ปฐมวรรคที่ ๑ อายาจนสูตรที่ ๑ / คารวสูตรที่ ๒ / อุรุเวลสูตรที่ ๑ / อุรุเวลสูตรที่ ๒ / โลกสูตร / ๕. โลกสูตร / อริยวังสสูตร Updated: 10/01/2016 17:19:20, 26/04/2016 13:21:45., 27/06/2016 12:30:54., 27/06/2016 15:59:54.

อรรถกถา มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ อนุปทวรรค - พหุธาตุกสูตร อันตรธาน ๓ / ๘. กัลยาณสูตร ความเพียรในการเจริญโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการเนืองๆ คือ ศีลสูตร / มิลินทปัญหา - สีลปติฏฐายลักขณปัญหา ที่ ๙ / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์ / ๔. อินทริยสังยุต สุทธิกวรรคที่ ๑ สุทธิกสูตร อินทรีย์ ๕ / จตุตถปัณณาสก์ อินทรียวรรคที่ ๑ / มหาวรรค อินทรียกถา / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๑ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๓ / ๖. พลสังยุต ว่าด้วยพละ ๕ / ๙. มหาสติปัฏฐานสูตร (๒๒) / ๗. สติปัฏฐานวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ / จารสูตร / ปธานสูตร / สังวรสูตร / ปธานสูตร / ผลสูตรที่ ๑ เจริญอิทธิบาทหวังผลได้ ๒ อย่าง / วิรัทธสูตร ผู้ปรารภอิทธิบาทชื่อว่าปรารภอริยมรรค / คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑ / โยคสูตร ( โยคะ ในบริบทพระสูตรนี้ "โยคะ แปลว่า อุปาทาน และ อุปาทาน แปลว่า ความหลง เพลิดเพลิน พึงพอใจ ยึดติด เช่น ในรูปขันธิ์ ๕ เป็นต้น ฯลฯ") / ๒. อุปาทานสูตร Updated: 09/06/2016 20:51:45., 28/06/2016 12:48:45., 08/07/2016 17:26:45.

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม Updated: 04/05/2016 12:53:45., 07/05/2016 04:27:45., 06/06/2016 14:54:45., 09/06/2016 15:04:54.

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

๔. อัคคัญญสูตร/Akkhanya Sutta (PDF file) / ๓. อัมพัฏฐสูตร [๑๔๙]...อัมพัฏฐะ มนุษย์สมัยนี้เรียกปีศาจว่า ปีศาจ ฉันใด มนุษย์สมัยนั้นก็ฉันนั้น เรียกปีศาจว่า คนดำ มนุษย์เหล่านั้นจึงกล่าวกันเช่นนี้ว่า ทารกนี้พอเกิดมาก็พูดได้ คนดำเกิดแล้วปีศาจ (ปีศาจ พ่อมด-หมอผี) เกิดแล้ว. / ๓. อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร (๑๒๓) / ๗. ลักขณสูตร (๓๐) / พุทธวรรคที่ ๑ พุทธาปทานที่ ๑ ว่าด้วยเหตุให้สำเร็จเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้า / ๕. ปิงคิยานีสูตร / เอกบุคคลบาลี / ๓. สารันททสูตร / ๑๑. ปัพพตูปมสูตรที่ ๓ / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๘ - อภิสมยวรรค / ๖. ปฐวีสูตรที่ ๒ / ๓. สัมเภชอุทกสูตรที่ ๑ / อภิสมยวรรคที่ ๖ - นขสิขาสูตร / ฉิคคฬสูตรที่ ๒ ว่าด้วยการได้ความเป็นมนุษย์ยาก Updated: 02/07/2016 09:26:45.

๕. โพธิราชกุมารสูตร เรื่องโพธิราชกุมาร / ๘. มหาสีหนาทสูตร – ว่าด้วยการบันลืออย่างองอาจดังพญาราชสีห์ - เรื่องอเจลกัสสปะ / ๒. มหาสีหนาทสูตร ว่าด้วยเหตุแห่งการบันลือสีหนาท เรื่องสุนักขัตตลิจฉวีบุตร / มิลินทปัญหา - ทวินนัง พุทธานัง โลเก อุปปัขชนปัญหา ที่ ๘ / สารบัญ มิลินทปัญหา ๑ ถึง ๘ Updated: 23/04/2016 14:43:45., 26/04/2016 12:39:45., 06/05/2016 13:12:45., 09/06/2016 15:04:54., 10/11/2016 14:42:45.

๓. อานันทเถรคาถา คาถาสุภาษิตของพระอานันทเถระ / อัจฉริยสูตรที่ ๑ / อัจฉริยสูตรที่ ๒ / อัจฉริยสูตรที่ ๓ / อัจฉริยสูตรที่ ๔ / ๘. มธุปิณฑิกสูตร ว่าด้วยธรรมบรรยายที่ไพเราะ / อุปาทานโคจฉกะ / หมวด ๓ - [๒๒๘] ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมมีประเภทละ ๓ๆ / พรหมวิหารฌาน ๔ / ยมกวรรคที่ ๒ - อวิชชาสูตร Updated: 04/05/2016 18:54:10.

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

๕. พหุธาตุกสูตร (๑๑๕) - (๑๕) ย่อมรู้ชัดว่า ข้อที่มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส คือสตรีพึงสำเร็จเป็นมาร นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้ และรู้ชัดว่า ข้อที่เป็นฐานะมีได้แล คือ บุรุษพึงสำเร็จเป็นมาร นั่นเป็นฐานะที่มีได้ ฯ - You should learn that it is impossible for women to attain the Mara but it is possible for men to attain the Mara. Note: The parts of spirits who are reborn as normal people, especially women, generally lack good deeds in both their previous and present lives. Those people are particularly directly reborn from parts of the head of Maras spirits. Updated: 13/05/2016 09:42:54.

They're easily and readily created by the Maras who will divide their spirits to access and share the same body with these women. It's similar to a drop of ink mixed into a normal glass of clear-water. Therefore, the minds/spirits of women who have gained lots of good deeds from their previous and present lives, especially those who have gained Bodhisattava, will be very tough, or even impossible, for the Maras to control with their skilful, but fake practices using Idhirit to fool themselves and others.

The Maras cannot control a person who has attained the Ariya state of mind. This situation always makes the Maras' and Phanbandhits'/Bhanpandhits' mind or spirit disdainful and insulting to these type of people whenever the chance arises, or when they approach their targets. I wouldn't dream of attributing such a lack of judgment to them or to others, but all my opinions expressed in my writing are the truth, based on my experiences and the Dhamma Teaching. กลหวิวาทสูตรที่ ๑๑ / ๙. สัมมาทิฏฐิสูตร ว่าด้วยความเห็นชอบ / ๖. สัทธรรมสัมโมสสูตรที่ ๓ Updated: 29/04/2016 13:30:54., 29/04/2016 15:22:45., 07/06/2016 12:54:45., 09/06/2016 11:48:54., 09/06/2016 19:35:54., 09/06/2016 21:07:54., 07/09/2016 13:18:45.

๑. กันทรกสูตร ประทานพระโอวาทแก่กันทรกปริพาชก / ๗. มหาจัตตารีสกสูตร (๑๑๗) / ๑. มูลปริยายสูตร ว่าด้วยมูลเหตุแห่งธรรมทั้งปวง / ๔. ภยเภรวสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นภัยและน่าหวาดกลัว / โทณสูตร Updated: 23/04/2016 18:30:45., 27/04/2016 17:21:45., 27/04/2016 20:22:54..

---------------------------------------------------------

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

Initially, it was a very tough predicament to tell the truth to people about two or more of my ex-brothers (Li/Aajhan Lee, Jun/June, Dr Wu (Wuxia), Tien Yang and The 13th Prince from the film 'Moon Warriors' who are gay and bisexual; this includes the Sattavassa who was gay and bisexual before them). These people, or spirits, are part of Tavatatta/๑๐. เทวทัตตสูตร reborn who joined with the Sattavassa/Sassavatti/Nimmarati in order to start a new religion about 550 years after the Gautama Buddha. Sattavassa was reborn as many infamous rulers and a famous monk who shrank the Tripitaka without including the beginning and end of the Suttas. These people or phanbandhits/Bhanpandhits worked together in previous eras (กัปป์). Updated: 05/07/2016 11:35:54.

Unforgivably, after these people or spirits create very bad karma, such as in this country, the head of maras uses as much of his own effort as possible to try to force as many of the bad spirits, which belong to them, to be reborn in places such as Thailand. They have a very bad intention for Buddhism. This country, for example, is full of Sakyan, Koliyan, and/or the sons and daughters of the Sakkayabuddha families from the time of the Buddha, full of worldly life paramies - which without the heart/soul/mind/spirit of the Ten Aspects of Parami of the Sakkayabuddha, reborn here and other countries in this world.

Sattavassa is very skilful in the ways of relied on other Paramies (good deeds) and using other's parami to cover his original image, that of a witch (พ่อมด-แม่มด ผู้หัวหมอ ชอบจับเสือมือเปล่า!). During the time of the Buddha he relied on the paramies of Tavatatta, Li and Tien Yang to convince others to believe that he had enough brahmamara parami to be the leader of the maras. Updated: 07/05/2016 14:43:54., 04/10/2017 13:08:45.

Note: Brahmamara parami the power from the good deeds when living in the worldly life, but if they are owned by mara they simultaneously become half of the power of deva or human and half the power of demon or the devil. It is inconceivable that they could hold any of the Five Precepts for any length of time in their entire lives. The more someone helps or supports the mara and/or phanbandhit/Bhanpandhit the more they will become part of the mara and/or phanbandhit/Bhanpandhit themselves. Updated: 17/09/2016 16:56:45.

Here is some information about the Manussadhiracjhano who retains the features of normal humans but his actions are not reverential and are disrespectful of human rights. This person does not have compassion and their mind is beastly, leading them to die in darkness and experience reincarnation as an animal. A description of the human spirits of the Five Great Marauders (พาลบัณฑิตสูตร (๑๒๙) and มหาโจร ๕ จำพวก).

The Manussanirayago is an unfeeling brute of a human. This person's mind is very dark and their actions lack any morals. Upon dying, they will fall straight to the bowels of hell. A description of the human spirits of the Five Great Marauders (พาลบัณฑิตสูตร (๑๒๙) and มหาโจร ๕ จำพวก). ๙. พาลบัณฑิตสูตร (๑๒๙)/9. Phanbandhit/Bhanpandhit Sutta: People who skilfully practise but are fake and fool themselves and others (the law-breakers and the killers) / จตุตถปาราชิกสิกขาบท เรื่องภิกษุพวกฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา [๒๒๗] / ทรงบัญญัติปฐมบัญญัติ [๒๓๑] Updated: 25/05/2016 14:19:54.,09/09/2016 12:10:45., 09/09/2016 12:59:45.

The any of order-giver and the brutal spirits (Phanbandhit/Bhanpandhit and/or Maras ๙. พาลบัณฑิตสูตร (๑๒๙)/9. Phanbandhit/Bhanpandhit Sutta: People who skilfully practise but are fake and fool themselves and others) who cheat me learned how much serious trouble you cause for yourselves by harming people like me who practise the Five Precepts strictly. Vitally, I hold the Five Precepts and each day the value of my power of barami or good deed from it is for more than 100 lives as a consequence for more than worthiness for which I'm protecting Buddhism throght the www.buddhamap.org to save all living beings be free from being killed and free from the causes of suffering as immeasurable as I attainable can. How much longer do the maras and/or demons or evils and the Phanbandhits/Bhanpandhits wish to harm me and others (my ancestors and the Ariya Gods) and cause heavy pain in my head and soul which will leave your future utterly dark? Updated: 11/05/2016 18:16:54., 26/05/2016 12:22:54., 31/08/2017 00:41:45.

The Buddha preached that there are no secrets in the universe and this is the reason why I have to give the game away about the people mentioned above and other parts of their spirits including their supporters from their previous lives. Most of the parts of their spirits were reborn with mental illnesses and similarly conditions. Lots of them spread to mental hospitals around the world, including in Thailand. Though there are also victims in these hospitals and sparsely elsewhere. I wouldn't dream of attributing such a lack of judgment to them or to others, but all my opinions expressed in my writing are the truth, based on my experiences and the Dhamma Teaching. อธิปไตยสูตร/Atipadriya Sutra/Sutta: The three democratic scenarios based on no secrets in the universe ...[๔๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อธิปไตย ๓ อย่างนี้ ๓ อย่างเป็นไฉน Updated: 12/05/2016 21:08:54., 26/05/2016 18:37:54., 06/06/2016 13:57:54., 07/09/2016 13:18:45.

-----------------------------------

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม Updated: 14/06/2016 16:10:45., 19/12/2022 22:02-03-..13-14-15-16-17:41-45-51-54-55-56-59.

ว่าด้วยเรื่องกฎธรรมชาติของความสอดรับสอดคล้องของแต่ละพระสูตรที่ "พระพุทธองค์ ฯ ทรงตรัสเทศสนาว่าด้วยเรื่องนั้นๆ ฯ อนึ่งอธิเช่น! กฎข้อห้ามกฎเหล็ก 8 ข้อ กันภัยพายุและน้ำท้วมได้! และจากภัยพิบัติอื่นๆ เป็นต้น ฯ จึงควร based on the www.buddhamap.org - อัคคิขันธูปมสูตร - [๖๙] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลชนบท "..ว่าด้วยเรืีอง นักบวชทุศีลเน่าในมีความกำหนัดกล้าเป็นดั่งยากเยื่อ การเข้าไปนอนกอดกลองเพลิงไฟใหญ่โน้น ที่กำลังลุกรุ่งโรจน์โชติช่วงอยู่ ยังจะประเสริฐกว่าการที่เข้าไปนอนกอดบุตรธิดาของพราหมณ์หรือบุตรสาวคฤหบดี จะประเสริฐอะไร.." เป็นต้นแล ฯ สรุปคือ พวกมารทุศีลพาลบัณฑิต ฯ ให้ความเคารพเชื่อถือศรัทธาใน "พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ฯ" ในระดับเทียบเท่า พราหมณ์หรือคฤหบดี ดังเช่นที่ "พระพุทธองค์" ทรงตรัสไว้ตามในพระสูตร "อัคคิขันธูปสูตร" ดังนี้แล ฯ

อนึ่ง! ในกรณีที่ในเขตระแวกแหล่งนี้นั้น ฯ บนโลกใบนี้มีกลิ่นเหม็นคาวฟุ้งจากท่อน้ำเสีย/น้ำทิ้งและน้ำเสียจากแหล่งต่างๆ นี้นั้น ฯ และน้ำเสียจากใต้ชานครัวหรือน้ำขี้สีก! ต่างส่งกลิ่นเหม็นคาวฟุ้งกระจายอยู่ทั่วไป ฯ แต่ถ้าผู้คนหรือชาวบ้านในเขตระแวกนี้นั้น ฯ เชื่อถือศรัทธาในเว็บไซต์ www.buddhamap.org ส่วนกลิ่นเหม็นคาวจากท่อน้ำเสียและน้ำเสียจากแหล่งนี้นั้นจะจางหายไปดังนี้แล ฯ ช่วยป้องกันพายุรุนแรงและป้องกันน้ำท่วมและแผ่นดินไหว! ฝนตกไม่หนักจนเกินไป! และไม่แห้งแล้งมากจนเกินไป! ไม่ร้อนจนเกินไป! และไม่หนาวจนเกินไป! และลดอุบัติเหตุอันเกิดจากไฟและลดอุบัติเหตุต่างๆ เป็นต้น ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งนักดังนี้แล! ฯ รุ้งกิ๊บ/Gift (นางสาว บวรลักษณ์ กริ่งวสุพลศิริ) Updated: 26/01/2023 20:51:41-45-51-54-55-56-57-58-59.

ข้าพเจ้า นางสาว บวรลักษณ์ กริ่งวสุพลศิริ ซึ่งบรรลุพระศากบุตรหรือลรรลุบุตรธิดาแด่ “พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ฯ” ถ้าในกรณีที่ข้าพเจ้าอยู่อย่างตรึงเครียดและทุกข์ทรมาน สถานการณ์ของโลกโดยรวมก็จำต้องตกอยู่ในสภาพ/สภาวะเดียวกันกับ"ข้าพเจ้า นางสาว บวรลักษณ์ กริ่งวสุพลศิริ" เพราะสภาวะสภาพสถานะของ "ขันธิ์ ๕ ข้าพเจ้า รุ้งกิ๊บ/Gift (นางสาว บวรลักษณ์ กริ่งวสุพลศิริ) เป็นสัญลักษณ์ของโลกใบนี้ หรือ The Mother Earth" ถ้าหากในกรณีที่ "ข้าพเจ้า รุ้งกิ๊บ (นางสาว บวรลักษณ์ กริ่งวสุพลศิริ)" ไม่รอดพ้นจากภัยอันตรายอย่างอยุติธรรม โลกก็ไม่รอดเป็นดั่งเช่นนี้แล ฯ ถ้าหากในกรณีที่ ข้าพเจ้า รุ้งกิ๊บ (นางสาว บวรลักษณ์ กริ่งวสุพลศิริ) ได้รับการปฏิบัติตอบรับยอมรับอย่างถูกต้องยุติธรรม ส่วนโลกก็จะอยู่รอดปลอดภัยอย่างถูกต้องยุติธรรมดังนี้แล ฯ

พวกมารปีศาจทุศีลพาลบัณฑิต ฯ ต่างรับรู้ว่า "การสวดมนต์ทำวัดประจำวันของ "ข้าพเจ้า ฯ" เพียงวันเดียว สามารถช่วยอนุเคราะห์สงค์เคราะห์ฟื้นฟูชาวมนุษย์ได้ไปพร้อมๆ กันทั้งโลกอย่างมีประสิทธิภาพสูง! ฯ สำคัญคือพวกมารทุศีลพาลบัณทิฑ ฯ ได้อาศัยมารปีศาจพาลบัณฑิตแฟลต 53 พร้อมพวกฯ ต่างได้พยายามดักทำร้ายทำลายบารมีหรือพลังงานมหากุศลจิตหรือทำร้ายทำลายดวงจิตวิญญาณทุกๆ ดวงจิตที่ออกจาก "ขันธ์ธาตุหรือพลังมหากุศลจิตของข้าพเจ้า ฯ" ที่ "ข้าเจ้า รุ้งกิ๊บ/Gift (นางสาว บวรลักษณ์ กริ่งวสุพลศิริ)" ได้แผ่พลังงานเมตตาอันบริสุทธิ์ออกไปช่วยเหลือคุ้มครองโลกใบนี้ไปพร้อมๆ ทั้งมนุษย์ ฯ แต่มนุษย์และโลกใบนี้จะรอดพ้นจากอันตรายจากพวกมารปีศาจทุศีลพาลบัณฑิต ฯ ต่อเมื่อพี่ปลอดภัยและได้รับความยุติธรรมจากการที่ชาวโลกให้การยอมรับความจริงเกี่ยวกับ "ข้าพเจ้า รุ้งกิ๊บ/Gift (นางสาว บวรลักษณ์ กริ่งวสุพลศิริ)" This is on account of me being a full-time Director and Deliverer of the Dhamma Teaching. This is significantly and because of Sutra/Sutta, such as this [๓๘๒] โคอาชาไนยที่ดี อันเขาเทียมแล้วที่แอกเกวียน ย่อมอาจนำแอกเกวียนไปได้ ไม่ย่อท้อต่อภาระอันหนัก ไม่ทอดทิ้งเกวียนอันเขาเทียมแล้ว แม้ฉันใด / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๘ - ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถร-เถรีคาถา .

ที่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ฯ ทุกๆ คน ยังไม่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงสูงต่อการที่จะถูกพวกมารปีศาจพาลบัณฑิตร้ายทำทำลายดวงจิตความเป็นมนุษของพวกคุณ ฯ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่พวกมัน ฯ ไม่ต้องการให้มนุษย์เหลือบนโลกใบนี้ เพราะฉะนั้นมนุษย์ต้องรับความจริงเกี่ยวกับ www.buddhamap.org อย่างเปิดเผยให้ได้ ฯ ที่สำคัญขอให้ทุกคนพยายามมีสติเพื่อรักษาความเป็นคนหรือมนุษย์มากที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ ฯ เพราะมนุษย์ทุกตัวตนต่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงพลังมารปีศาจทุศีลพาลบัณฑิตพวกเหล่านี้ ฯ ได้อย่างบริสุทธิ์ดังใจได้ ฯ เพราะฉะนั้นมนุษย์ต้องรับความจริงเกี่ยวกับ www.buddhamap.org อย่างเปิดเผยให้ได้ ฯ ที่สำคัญขอให้ทุกคนพยายามมีสติเพื่อรักษาความเป็นคนหรือมนุษย์มากที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ ฯ เพราะมนุษย์ทุกตัวตนต่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงพลังมารปีศาจทุศีลพาลบัณฑิตพวกเหล่านี้ ฯ ได้อย่างบริสุทธิ์ดังใจได้ ฯ เพราะฉะนั้นทุกๆ คน ควรดำรงดำเนินชีวิตของตนให้มีสติสัมปชัญญะเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ให้มากที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ ฯ แต่ถ้าอยู่อย่างปราศจากความเชื่อศรัทธาใน รุ้งกิ๊บ/Gift (นางสาว บวรลักษณ์ กริ่งวสุพลศิริ ผู้ก่อตั้ง www.buddhamap.org) ชีวิตมนุษย์เหล่านี้นั้น ฯ จะตกอยู่ในอันตรายอันประมาณมิได้ ฯ ไปพร้อมๆ กับการสูญสิ้นความเป็นชาวมนุษย์โลกและรวมไปถึงทั้งโลกใบนี้ดังนี้แล ฯ เพราะฉะนั้นทุกๆ คน ควรดำรงดำเนินชีวิตของตนให้มีสติสัมปชัญญะเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ให้มากที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ ฯ แต่ถ้าอยู่อย่างปราศจากความเชื่อศรัทธาใน รุ้งกิ๊บ/Gift (นางสาว บวรลักษณ์ กริ่งวสุพลศิริ ผู้ก่อตั้ง www.buddhamap.org) ชีวิตมนุษย์เหล่านี้นั้น ฯ จะตกอยู่ในอันตรายอันประมาณมิได้ ฯ ไปพร้อมๆ กับการสูญสิ้นโลกมนุษย์ใบนี้ดังนี้แล ฯ รุ้งกิ๊บ/Gift นางสาวบวรลักษณ์ กริ่งวสุพลศิริ)

ที่สำคัญอย่างยิ่งอีกเรื่องคือ! ทุกครั้งที่พวกผู้คนเผลอพลาดพลั้งหรือถูกบังคับหรือโดยตั้งใจร่วมเสพกามรมณ์ตันหาราคะกับพวกมารปีศาจพาลบัณฑิต ฯ เมื่อนั้นจะต้องมีการเกิดสารพัสภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเลวร้ายรุนแรง! เกิดขึ้นอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งบนโลกใบนี้! ฯ โดยเฉพาะบ่อยครั้งที่รวมไปถึงภัยพิบัติอันเกิดจากสงครามจากเหล่านี้นั้น ฯ ร่วมด้วย! อย่างอัตโนมัติ/Automatically ชนิดที่หลีกเลี่ยงมิได้! ซึ่งเกิดจากการที่ชาวโลกต่างมีส่วนเกิดร่วมกันไม่มากก็น้อยผ่านทางความเชื่อถือศรัทธาในลัทธินี้นั้น ฯ กับพวกที่ช่วยมารปีศาจพาลบัณฑิต ฯ เสพกามตัณหาราคะ! จึงทำให้ชาวโลกจากถิ่นนี้นั้น ฯ จำเป็นต้องช่วยกันแบ่งบารมีของตนให้กับพวกมารปีศาจพ่อมดแม่มดพาลบัณฑิต ฯ จนกระทั่งพวกมันเกิดมีพลังมหาอกุศลจิตอันประมาณได้ยากยิ่งโดยอัตโนมัติ!/Automatically! เพราะมันเป็นผลกรรมที่เป็นมหาอกุศลจิตร่วมที่ต่างคนต่างยอมรับร่วมกันทั้งรู้และไม่รู้ก็ดีผ่านทางความเชื่อถือศรัทธาดังนี้แล ฯ

ที่สำคัญอีกเรื่องคือ! ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น! ในกรณีการที่ผู้คนเผลอพลาดพลั้งไปหลงเชื่อหรือถูกหลอกหรือถูกบังคับให้หลงเชื่อตามคำเรื่องราวจากคำบอกเล่าจากพวกมารปีศาจพาลบัณฑิต ฯ ถึงแม้จะเป็นคำสั้นๆ หรือเป็นประโยคสั้นๆ ก็ตามที! เช่น! แม้แต่คำว่า เมื่อนั้นจะต้องมีการเกิดภัยพิบัติอันเลวร้ายรุนแรงเกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นอย่างอัตโนมัติ/Automatically ชนิดที่ไม่มีวันหลีกเลี่ยงได้ดังนี้แล ฯ รวมทั้งมักจะเกืดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยทั่วไป ฯ และรวมทั้งข่าวร้ายรายวันต่าง ฯ ดังนี้แล! ๖. อาเนญชสัปปายสูตร (๑๐๖)

ข้าพเจ้าไขข้อสงสัยข้องใจดังนี้ว่า เหตุและผลของสาเหตุที่มาแห่ง "กฎข้อห้ามกฎเหล็ก 8 ข้อ ในพระสูตร โคตมีสูตร/Gotami Sutta "..พระพุทธเจ้าหรือพระตถาคตทรงตรัสว่า! ดูก่อนโคตมี ท่านควรดำรงชิวิตอยู่ ณ สถานที่แห่งอณาจักรของท่านปรกติเถิด ดั่งที่ท่านดำรงวิถีชีวิตอยู่แล ท่านไม่ควรขออ้อนวรตามเสด็จตถาคตไปในนสถานที่ ณ แห่งโน้น ในแห่งที่ท่านไม่เคยมีวิถีชีวิตดำรงอยู่ก่อนหน้านี้นั้นแล ฯ.. (แม้ครั้งที่ ๑ แม้ครั้งที่ ๒ แม้ครั้งที่ ๓ ฯ)" / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๕ - อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต ตลอดทั้งที่มาแห่งสาเหตุที่โลกมนุษย์และโลกอื่นๆ ว่างจาก "พระอรหันตสัมมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ฯ ต่อเนื่องกันหลายอสงไขยกัปป์กาล" เพราะมีสาเหตุส่วนหนึ่งหลักๆ มาจากเหล่าเทวดา-พรหม และพญาพรหมมาร ทั้งน้อยใหญ่ โดยเฉพาะผู้มีบารมีในทางโลกสูงตลอดทั้งมีอิทธิฤทธิ์มีปัญญาเฉพาะทางโลกแต่ปราศจากปัญญาทางธรรมะ "แด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ฯ" ทำการปล่อยปะละเลยตามใจตนเอง "โดยปราศจากความถูกต้องเที่ยงธรรมยุติธรรม" และเห็นด้วยร่วมมือกับมหากาพย์พญามารพ่อมด-แม่มด น้อยใหญ่ทำการประมาทเลินเล่อ!

ตามที่ข้าเจ้า รุ้งกิ๊บ/Gift (นางสาว บวรลักษณ์ กริ่งวสุพลศิริ) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ พิจารณา แยกแยะ แจกแจง ตามเหตุปัจจัยอันมีนัยยะสำคัญอันแฝงเร้นอย่างลึกซึ่งอันประมาณมิได้ ฯ ของ "พระโคตมีสูตร" คืออนึ่งว่า! พระนางโคตมีพระองค์เจ้าท้าวเธอนั้น ฯ และพร้อมด้วยพระสนมห้าร้อยรูปนามองค์เธอเจ้านั้น ฯ โดยเฉพาะพระโคตมีพระองค์เจ้าท้าวเธอนั้น ฯ เป็นต้น ฯ ซึ่งพระองค์เจ้าท้าวเธอนั้น ฯ ทรงยังพระบารมีสามารถพร้อมที่จะบรรลุ "พระอริยะเถรีเจ้า ตั้งแต่ขั้นต้นและขั้นสูงยิ่งๆ ขึ้นไปทะลุทะลวงถึงขั้น "พระอรหันต์เจ้าพระองค์นั้น ฯ หรือ ขั้นพระนิพพานอันเป็นแดนสุขเย็นอันหาที่สุดอันหาที่ประมาณมิได้ ฯ" โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงการชดใช้พระเคราะห์เวรกรรมที่สืบเนื่องด้วยในอดีตชาติแล ฯ อนึ่ง! พระโคตมมีพระองค์เจ้าท้าวเธอนั้น ฯ เพราะด้วยเหตุปัจจัยอันมีนัยยะสำคัญ สืบต่อเนื่องด้วยในอดีตชาติแด่พระโคตมีเจ้าท้าวเธอนั้น ฯ พร้อมด้วยพระสนมติดตามประจำพระองค์ ฯ ห้าร้อยรูปนามเธอเจ้านั้น ฯ ซึ่งถึงแม้ว่า "พระโคตมีเจ้าท้าวเธอนั้น ฯ เป็นต้น ฯ ถึงแม้ต่างจะทรงยังมีพระเคราะห์เวรกรรมติดตามมาเนื่องด้วยเมื่อครั้งยังในอดีตชาติตามเหตุปัจจัยโดยมีนัยยะสำคัญสืบต่อเนื่องมาจากยุคสมัยในท้องเรื่องของ "พระเวสสันดรชาดก ฯ"

อนึ่ง! ถ้าหากในกรณีที่พระโคตมีเจ้าท้าวเธอนั้น ฯ เป็นต้น ฯ ต่างมิทรงต้องออกเสด็จพระราชดำเนินไปอยู่ในเส้นทางอันปราดเปรี่ยวอันเนินนานย่างยาวไกล อย่างลัดเลาะ ลดเลี้ยว ลดลั่น คดเคี้ยว คดโ้ค้ง ราบเรียบ เป็นต้น ฯ ด้วยพระบาทเปล่าย่างก้าวอย่างทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสทรมารอันประมาณมิได้ ฯ (สำหรับปุถุชนคนทั่วไป ฯ) แด่พระวรกายพระโคตมีเจ้าท้าวเธอนั้น ฯ พร้อมด้วยพระนางสนมติดตามประจำพระองค์ห้าร้อยรูปนามเธอเจ้านั้น ฯ พระโคตมีเจ้าท้าวเธอนั้น ฯ เป็นต้น ฯ ทรงมุ่งหน้าอย่างมุ่งมั่นบากบั่นเสด็จพระราชดำเนินสัญจรเที่ยวไปอยู่ ณ ที่จุดหมายปลายทางแห่งสถานที่แด่พระพำนักแด่ "พระโคตมะโคตรพุทธเจ้าพระองค์นั้น ฯ พร้อมด้วยพระอานนท์เถระเจ้า เป็นต้น ฯ ทรงพระประทับอยู่ ณ ตามที่ "พระพุทธองค์ ฯ" ทรงตรัสไว้ตามนัยพระโคตมีสูตร นั้น ฯ ด้วยเหตุปัจจัยอันมีนัยยะลึกซึ้งแฝงเร้นอันประมาณมิได้ ฯ นี้แล! อนึ่งว่า! ด้วยเหตุเคราะห์เวรกรรมที่พระโคตมีเจ้าท้าวเธอนั้น ฯ พร้อมพระนางสนมผู้เสด็จติดตามห้าร้อยรูปนามเธอเจ้านั้น ฯ ทรงต่างเสียสละชดใช้พระเคราะห์เวรกรรมหนักแต่เมื่อครั้งในอดีตชาติปางก่อน ฯ ด้วยทรงความเสียสละทดแนเผื่อแผ่แทนลูกหลานและบริวารทั้งหลายเหล่านี้นั้น ฯ อันตามมาแต่ผายหลังกระทั่งปัจจุบัน ฯ ด้วยเหตุดังนี้แล ฯ พระพุทธศาสนาจึงยังคงสืบทอดต่อเนื่องอย่างมั่นคงยาวนานมาถึงปัจจุบันนี้และจะยังคงสืบทอดต่อเนื่องอย่างมั่นคงยาวนานสืบต่อเนื่องแผ่ขยายอย่างกว้างขวางอย่างคลอบคลุมรอบด้านออกไปในอนาคตกาลนั้นแล! ฯ สาธุ สาธุ สาธุ ฯ โคตมีสูตร/Gotami Sutta Updated: 22 = จะร้อนก็ไม่ร้อน! จะหนาวก็ไม่หนาว! สะบาบๆ! ชิวๆ! ฯ 27/01/2023 05:22:41-45-51-54-55-56-57-58-59.

อนึ่ง! สาเหตุหลักๆ ที่สำคัญอย่างยิ่งยวด! ในกรณีที่ "พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ฯ" ทรงบรรญัติหนึ่งในกฎเหล็ก 8 ข้อ ฯ และหนึ่งในนั้นคือ! ห้ามภิกษุณีสอนพระภิกษุสงฆ์ ในความหมายของคำตอบที่ตรงประเด็นหลักๆ ที่สุดของที่สุด! คือ! เพื่อป้องกันความใกล้ชิดสนิทสนมส่วนตัวซึ่งจะเป็นต้นเหตุที่จะนำพาไปสู่เรื่องอันจะก่อให้เกิดการเสพเมถุนระหว่างภิกษณีและภิกษุสงฆ์ และเพื่อปกป้องภิกษุณีถูกจองเวรพยาบาทที่มีทั้งถูกข่มขืนข่มเหงด้วยการถูกล่วงละเมิดทางเพศทางจิตวิญญานร้ายในรูปแบบต่างๆ และเรื่องอกุศลอื่นๆ เป็นต้น ฯ เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนหลังจากได้ความรู้ไปแล้ว! ฯ ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหลักๆ ที่จะก่อให้เกิดเหตุร้ายติดตามมาหลังจากนั้นคือ! ส่วนภิกษุณีนั้นคู่กรณีนั้น ฯ จำเป็นต้องลุกขึ้นแสดงออกเพื่อปกป้องและป้องกันตนเองและพวกพ้องในกลุ่มภิกษุณีด้วยกัน ฯ เพื่อทวงคืนความยุติธรรม! จากนั้นเหตุการณ์จะต้องบานปลายถึงขั้นก่อให้เกิดการต่อสู้ทะเลาะวิวาทประทะกันถึงขั้นอันตรายรุนแรง! ฯ และถึงขั้นทำให้ "สังฆะ" แตกแยก! "มุ่นอุ้ยปุ้ย! เละตุ้มเป๊ะ! กระจัดกระเจิงกระจาย! แตกแยกกันไปคนละทิศละทางละข้างกันไปเลยทีเดียวแล!! ฯ ในกรณีนี้มีข้าพเจ้า รุ้งกิ๊บ/Gift (นางสาว บวรลักษณ์ กริ่งวสุพลศิริ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.buddhamap.org เป็นตัวอย่างดังนี้แล! ฯ)"

ด้วยการทำการล่วงละเมิดสตรีเพศผ่านทางกระแสจิตและในโลกของวิญญาน และกระทำการเบียดเบียนขัดขวางเอารัดเอาเปรียบทุกวิธีทางโดยไม่เกรงกลัวบาปกรรมใดๆ ทั้งสิ้น!" แม้แต่บุคคลเช่น "ข้าพเจ้า ฯ" ทั้งๆ ที่กำลังปฏิบัติภารกิจหน้าที่อาสาสมัครโดยการพิทักษ์โลกด้วยการปฏิบัติหน้าที่ใต้เบื้อง "พระยุคคลบาทแด่พระอริยะเจ้าตั้งแต่ขั้นต้นและขั้นสูงยิ่งๆ ขึ้นไป ทะลุทะลวงถึงขั้นสูงสุดอย่างหาที่สุดอย่างหาที่ประมาณมิได้ ฯ ดังปรากฎแด่ "องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ฯ " ด้วยการปฏิบัติหน้านำเสนอผลงานธรรมะแด่พระอรหันตพระสัมมาสัมพุทธเจ้า Gautama Buddha พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ฯ ผ่านทาง www.buddhamap.org แห่งนี้ อาภาวรรคที่ ๕ / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๓ - อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต โดยเฉพาะในยุคสมัยที่โลกแปรปรวนสับสนเพราะผู้คนขาด "ธรรมะแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ฯ เพื่อเป็นเครื่องดำเนิน นำพาชีวิตจิตใจ ของชาวโลกทั้งหลายเหล่านี้นั้น ฯ โลกจึงตกอยู่ภายใต้อำอาจ กิเลส ตัณหา ราคะ ของเผ่าพันธุ์ "เทวทัตต์และพ่อมดปีศาจแก่ หรือ สัตตวัสสะ เป็นเครื่องดำเนิน นำพาชีวิตจิตใจ!" แทนที่ "พระธรรมคำสั่งสอนแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า โคดมหรือพระโคตมะพุทธเจ้าพระองค์นั้น ฯ" Updated: 14/06/2016 16:10:45., 19/12/2022 22:02-03-..13-14-15-16-17-18-19-20-21-22:41-45-51-54-55-56-59., 22/12/2022 16:51-..55-56:41-51-54-55-56-57-58-59.

ซึ่งดวงจิตของ เทวดา-พรหม และพญาพรหมมารเหล่านี้ และชาวโลกทั้งหลายเหล่านั้น ฯ ต่างพากันทำการประมาทเลินเล่อ! โดยปล่อยให้โลก หมุนเวียน แปรปรวน เป็นไปตามอำนาจกิเลสตัณหา ราคะ ของ "ของเผ่าพันธุ์เทวทัตต์ ซึ่งเป็นมหากาพย์พญามารพ่อมด-แม่มด สัตตวัสสะหรือสัสสวัตตี และเหล่าสมุนบริวารน้อยใหญ่ของพวกเขา ฯ หรือมารปีศาจพาลบัณฑิต/Black Hole/หลุมดำ" จึงเป็นสาเหตุหลักที่ผู้คนฆ่ากันตายและมีอายุสั้นลงถึงกระทั่งฆ่ากันตายทำลายล้างโลก! หรืออาจจะเหลือรอดชีวิตมาได้ไม่กี่คน! จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ "โลกมนุษย์และโลกอื่นๆ ว่างจาก "พระอรหันตสัมมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ฯ ต่อเนื่องกันหลายอสงไขยกัปป์กาล" ฯ แต่กัปป์นนี้ปัจจุบันนี้ชาวโลก รวมทั้ง มนุษย์ เทวดา พรหม ถือว่ามีบุญอันไม่มีประมาณ ฯ ที่โลกยังคงเหลือไว้ แด่ "พระธรรมคำสั่งสอนแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า โคดม พระองค์นั้น ฯ (Gautama Buddha) เสฏฐวรรคที่ ๔ / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๖ - อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เพราะฉะนั้นสัตว์โลก หรือ มนุษย์โลก ที่ประเสริฐกว่าสัตว์เดรฉารทั้งหลาย ฯ จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะปล่อยให้โลก แปรปรวน เสื่อมถอย เป็นไปตามแรงอำนาจอกุศลกรรม หรือ กิเลส ตัณหา ราคะ ของ "เผ่าพันธุ์ของเทวทัตต์หรือเผ่าพันธุ์พญามารสัตตวัสสะ หรือพ่อมดปีศาจแก่ตนนั้น ฯ Updated: 19/12/2017 22:39:45.

However, if people ignore and scorn the Dhamma Teaching of the Gautama Buddha they will gradually kill each other due to the lack of morals in their spirits/minds. Their lifespan will decrease to just 10 - 20 or 25 years and their bodies will remain undeveloped and only around 2-3 or 4ft tall. The last majority of people will live in a dirty and foetid atmosphere, surrounded by skeletons, rotting corpses and unpleasant smells. At the end, in the last seven days, they've decided to start the war and this is the last war ever on earth, for which something we will never know to what end they all managed to kill all in each other and no-one left on earth. People should pay attention and scrutiny on this dreadful as a consequence of frightening events that is expected to worsen in the coming days and nights in the future on this celestial body orbiting a star to the side of collision learning from those people as in foregoing grave mistakes. First and foremost, we should learn more information about this terrible situation from the Dhamma Teaching of the Gautama Buddha via these Suttas ๙. พาลบัณฑิตสูตร (๑๒๙), ๓. จักกวัตติสูตร (๒๖) / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓ - ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค / ตติยวรรคที่ ๓ ปุคคลสูตรที่ ๑ - [๓๙๔] ดูกรมหาบพิตร ก็อย่างไรบุคคลชื่อว่ามืดแล้วคงมืดต่อไป... / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗ - สังยุตตนิกาย สคาถวรรค Updated: 27/05/2016 14:06:45., 27/05/2016 18:15:45., 01/06/2016 12:02:45., 14/06/2016 16:54:45. 26/06/2016 17:33:54., 26/06/2016 21:02:45., 30/08/2017 17:55:45., 30/08/2017 19:25:45.

โดยเฉพาะบุคคลที่มีกรรมชั่วร่วมกับพวกมารปีศาจพาลบัณฑิตเหล่านี้นั้น ฯ หลังจากละโลกมนุษย์ไปแล้วสัตว์ย่อมไปเกิดตามอกุศลกรรมที่ได้กระทำไว้ ถ้าหากยังมีส่วนดีหลงเหลืออยู่บางส่วนจำต้องไปเกิดเป็นจิตวิญญานหญิงสาวในชั้นมาร เพื่อเป็นทาสรับใช้ทางกามรมณ์ให้แก่พญามารน้อยใหญ่ทั้งหลายต่อไปจนกว่าจะหมดบุญกรรมประเภทนี้ หลังจากหมดบุญจากส่วนนี้แล้วล้วนแต่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกและสัตว์เดรฉานตามกรรมที่สร้างไว้แล ฯ ๑๐. จูฬปุณณมสูตร (๑๑๐) / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๖ - มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ Updated: 07/06/2016 15:11:45., 07/06/2016 19:26:45., 06/07/2016 20:05:45., 27/12/2022 21:22:22-41-45-51-54-55-56-57-58-59.

---------------------------------------------------------

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

[๑๐๖] ดูกรอานนท์ สมัยหนึ่ง เราอยู่ที่โคตมกเจดีย์ เขตเมืองเวสาลีนี้เอง ... เราอยู่ที่สัตตัมพเจดีย์ เขตเมืองเวสาลีนี้เอง ... เราอยู่ที่พหุปุตตเจดีย์เขตเมืองเวสาลีนี้เอง ... เราอยู่ที่สารันททเจดีย์ เขตเมืองเวสาลีนี้เอง ... วันนี้ เมื่อกี้นี้เอง เราบอกเธอที่ปาวาลเจดีย์ว่า ดูกรอานนท์ เมืองเวสาลีน่ารื่นรมย์ อุเทนเจดีย์ โคตมกเจดีย์ สัตตัมพเจดีย์ พหุปุตตเจดีย์ สารันททเจดีย์ ปาวาลเจดีย์ต่างน่ารื่นรมย์ อิทธิบาททั้ง ๔ (วิภังคสูตร - วิธีเจริญอิทธิบาท ๔ / อิทธิปาทวิภังค์ หรือ ปฐมผลสูตรที่ ๔ หรือ อิทธิบาท ๔ / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๑ - สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) อันผู้ใดผู้หนึ่งเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว กระทำให้เป็นดุจยาน กระทำให้เป็นดุจพื้น ให้ตั้งมั่นแล้ว อบรมแล้ว ปรารภดีแล้วผู้นั้น เมื่อจำนงอยู่ พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกัป หรือเกินกว่ากัป Updated: 14/06/2016 11:51:45., 27/07/2016 03:20:45.

ดูกรอานนท์ อิทธิบาททั้ง ๔ ตถาคตเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว กระทำให้เป็นดุจยาน กระทำให้เป็นดุจพื้น ให้ตั้งมั่นแล้ว อบรมแล้ว ปรารภดีแล้ว ตถาคตนั้น เมื่อจำนงอยู่ พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกัป หรือเกินกว่ากัป เมื่อตถาคตกระทำนิมิตอันหยาบ ทำโอภาสอันหยาบอย่างนี้ เธอมิอาจรู้ทัน จึงมิได้วิงวอนตถาคตว่า ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงดำรงอยู่ตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรงดำรงอยู่ตลอดกัป เพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขของชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ถ้าเธอวิงวอนตถาคต ตถาคตจะพึงห้ามวาจาเธอเสียสองครั้งเท่านั้น ครั้นครั้งที่สาม ตถาคตพึงรับ เพราะฉะนั้นแหละ อานนท์ เรื่องนี้ เป็นความผิดพลาดของเธอผู้เดียว ฯ

ตามความคิดเห็นบนฐานข้อวินิจฉัยของข้าพเจ้าเกี่ยวกับสาเหตุที่ "พระอานนท์เถระเจ้า" ไม่ทำการกราบอาราธนานมัสการวิงวอนตถาคตขอพระผู้มีพระภาคจงทรงดำรงอยู่ตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรง ดำรงอยู่ตลอดกัป ตั้งแต่ครั้งแรกและแม้กระทั่งครั้งสุดท้าย ในเมื่อพระตถาคตกระทำนิมิตอันหยาบ ทำโอภาสอันหยาบ ต่อพระอานนท์เถระเจ้านั้น อาจเนื่องด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากว่า พญามารสัตตวัสสะผู้ใจบาป ได้ทำการขัดขวางพระจิตพรหมผู้เป็นพระเชษฐาของท่านพระอานนท์เถระเจ้า ผู้ซึ่งแฝงสถิตอยู่ร่วมขันธิ์เดียวกันกับพระเถระเจ้าด้วยการพึ่งพาอาศัยพักพิงพระขันธิ์ธาตุของพระเถระเจ้าผู้ทรงพระอุปัฏฐาก เพื่อการเป็นพระอุปัฏฐากร่วมเพื่อสร้างสมบ่มเพาะบารมีอันหาประมาณได้ยากยิ่งนั้นแล! ฯ ๓. มหาปรินิพพานสูตร (๑๖) / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒ - ทีฆนิกาย มหาวรรค Updated: 17/07/2016 18:45:54.

พวกมารปีศาจทุศีลพาลบัณฑิต/Black Hole/หลุมดำ หรือ เป็นสัญลักษณ์ของประตู สัตว์เดรฉาน นรกทุกขุม ฯ และปีศาจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของการที่โลกไม่มีคือจะต้องว่างหรือว่างจาก "พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ฯ" เป็นอันตรกัปป์ มหาอันตรกัปป์ และประมาณมหาอันตรกัปป์มิได้ ฯ!! ที่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักส่งผลทำให้เกิดสภาวะอากาสธาตุบนโลกใบนี้แปรปรวนรุนแรงสลับซับซ้อนสับสน! เพิ่มขึ้นเลื่อยมากระทั้งปัจจุบันตามที่ได้กล่าวมาดังนี้แล ฯ อสุรสูตร / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๓ - อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต Updated: 13/06/2016 14:54:45., 01/07/2016 17:41:54. พวกมารปีศาจทุศีลพาลบัณฑิต/Black Hole/หลุมดำ ฯ จะไม่มีปัญญาความสามารถในทางพระธรรมคำสั่งสอน "แด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า โคดม (Gautama Buddha)"! แต่พวกเขามีความสามารถในการชกฉวย เอารัดเอาเปรียบ เบียดเบียนและแย่งชิงผลงาน"การนำเสนอผลงานธรรมะที่ได้ปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ แยกแยะ แจกแจง ให้ผู้คนเข้าถึงแด่ "พระธรรมคำสั่งสอนแด่พระพุทธองค์ ฯ" โดยเฉพาะพวกเขามีเจตนาเจาะจงเบียนผลงานเผยแพร่ "ธรรมะ โดยเฉพาะผ่านทาง www.buddhamap.org แห่งนี้แล ฯ" ด้วยจิตอิจฉาริษยา พยาบาท อาฆาต จองเวร ซ้ำซากและปราศจากเหตุผล! Updated: 12/05/2017 20:46:45., 27/12/2022 21:22-..28:22-..41-45-51-54-55-56-57-58-59.

ซึ่งจะเห็นได้จากพฤติกรรมของ "นางมาคันทิยา" ที่มีทั้งส่วนเกิดของเหล่า พรหมมาร หรือ พญายามาร พระเทวทัตตะ และพาลบัณฑิต น้อยใหญ่เหล่านี้แล! ซึ่งแสนดุร้ายกาจ โหดเหี้ยมอำมหิตทารุณกรรม ฯ ที่สุดแสนข่มขื่นและกร้ำกลืนทุกเมื่อๆ ระลึกถึงภาพพฤติกรรมของแม่นางและบริวารของแม่นาง ฯ เพราะจิตใจของเหล่า พรหมมาร พญามาร พาลบัณฑิตเหล่านี้ ฯ ที่มีสัตตวัสสะเป็นต้น ฯ ต่างไม่พึงปราถนาที่จะเห็นเผ่าพันธุ์สายพระโพธิสัตว์และศากยบุตรตัวจริง ฯ ได้ดีมีสุขในชีวิตครอบครัวและทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น ฯ อันประมาณได้ยากยิ่งแลเทียว! ๑๖. สัฏฐีกูฏสหัสสเปตวัตถุ - ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตหกหมื่นฆ้อน / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๖ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ - ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถร-เถรีคาถา / มาคันทิยสูตรที่ ๙ / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๗ - ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต / นางสามาวดี / สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท - อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ Updated: 21/07/2016 09:53:45., 21/07/2016 10:15:45.

ที่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ฯ ทุกๆ คน ยังไม่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงสูงต่อการที่จะถูกพวกมารปีศาจพาลบัณฑิตร้ายทำทำลายดวงจิตความเป็นมนุษของพวกคุณ ฯ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่พวกมัน ฯ ไม่ต้องการให้มนุษย์เหลือบนโลกใบนี้ เพราะฉะนั้นมนุษย์ต้องรับความจริงเกี่ยวกับ www.buddhamap.org อย่างเปิดเผยให้ได้ ฯ ที่สำคัญขอให้ทุกคนพยายามมีสติเพื่อรักษาความเป็นคนหรือมนุษย์มากที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ ฯ เพราะมนุษย์ทุกตัวตนต่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงพลังมารปีศาจทุศีลพาลบัณฑิตพวกเหล่านี้ ฯ ได้อย่างบริสุทธิ์ดังใจได้ ฯ เพราะฉะนั้นมนุษย์ต้องรับความจริงเกี่ยวกับ www.buddhamap.org อย่างเปิดเผยให้ได้ ฯ ที่สำคัญขอให้ทุกคนพยายามมีสติเพื่อรักษาความเป็นคนหรือมนุษย์มากที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ ฯ เพราะมนุษย์ทุกตัวตนต่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงพลังมารปีศาจทุศีลพาลบัณฑิตพวกเหล่านี้ ฯ ได้อย่างบริสุทธิ์ดังใจได้ ฯ เพราะฉะนั้นทุกๆ คน ควรดำรงดำเนินชีวิตของตนให้มีสติสัมปชัญญะเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ให้มากที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ ฯ แต่ถ้าอยู่อย่างปราศจากความเชื่อศรัทธาใน รุ้งกิ๊บ/Gift (นางสาว บวรลักษณ์ กริ่งวสุพลศิริ ผู้ก่อตั้ง www.buddhamap.org) ชีวิตมนุษย์เหล่านี้นั้น ฯ จะตกอยู่ในอันตรายอันประมาณมิได้ ฯ ไปพร้อมๆ กับการสูญสิ้นความเป็นชาวมนุษย์โลกและรวมไปถึงทั้งโลกใบนี้ดังนี้แล ฯ เพราะฉะนั้นทุกๆ คน ควรดำรงดำเนินชีวิตของตนให้มีสติสัมปชัญญะเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ให้มากที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ ฯ แต่ถ้าอยู่อย่างปราศจากความเชื่อศรัทธาใน รุ้งกิ๊บ/Gift (นางสาว บวรลักษณ์ กริ่งวสุพลศิริ ผู้ก่อตั้ง www.buddhamap.org) ชีวิตมนุษย์เหล่านี้นั้น ฯ จะตกอยู่ในอันตรายอันประมาณมิได้ ฯ ไปพร้อมๆ กับการสูญสิ้นโลกมนุษย์ใบนี้ดังนี้แล ฯ รุ้งกิ๊บ/Gift นางสาวบวรลักษณ์ กริ่งวสุพลศิริ) Updated: 27/12/2022 21-22-..41-45-51-54-55-56-57-58-59.

ถ้ามีอาการตึงเคลียดถึงขั้นควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้ตามปกติ และมีอาการเมื่อยล้าคั้นเนื้อคั้นตัว ควรเข้าพบแพทย์และควรหาวิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เช่น ควรบำบัดกล้ามเนื้อด้วยวิธีการนวดแผนโบราณและอื่นๆ เช่น ออกกำลังกาย เที่ยวเดินเล่นชมสวน และทำงานอดิเรกที่ตนชื่นชอบพึงพอใจเป็นพิเศษ! ฯ ที่สำคัญในแต่ละวันควรบริโภคพืชผักผลไม้ให้ได้หลายชนิด ฯ และควรอย่างยิ่งที่ควรรับประทานสารอาหารครบสูตรอาหารที่มีเครื่องหมาย อย. (Food and Drug Administration)กำกับ ที่เป็น GENERAL HEALTH - MULTIVITAMINS & IRON OR A-Z MULTIVITAMINS & MINERALS โดยเฉพาะรับประทานวันละเม็ดเป็นประทุกวัน ฯ หรือควรดื่มเครื่องดื่มดังต่อไปนี้ เช่น Make a hot drink once or twice a day by mixing one teaspoon full of Marmite (yeast extract) into a mug of hot, but drinkable, water or if the water is too hot add a dash of cold water or milk to make it ready to drink. Ideally for a good healthy recipe you can use Marmite (yeast extract) as a dip with your favourite vegetables, such as cherry tomatoes, carrots and cucumber and/or gherkins, or you can combine the Marmite (yeast extract) with mashed chickpeas (hummus) if you prefer. Importantly, there are better alternative ways for people who are seeking alternative healthy food products - they could try all kinds of new healthy substantial products from any health food shop chains, whenever it's convenient for them. For all that, there are a bunch of delights if you are delighted to try them. อนึ่ง! มีอีกเรื่องที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อความสูงของคนไทยและคนเอเชียทั่วไป ฯ คือ ควรบริโภค ชีส/Cheese โดยเฉพาะบริโภค พิซซ่า/Pizza ที่มีส่วนเครื่องปรุงเป็นส่วนประกอบหลัก ๆ คือ ชีส/Cheese หรือ บริโภค ชีสเค้ก/Cheesecake ไปพร้อมๆ กับนมสดเป็นต้น ฯ ดังนี้แล ฯ และอาหารประเภทนี้ควรมีวางขายตามท้องตลาดทั่วไป ฯ.

Furthermore, to keep yourself into very good healthy condition, people should do more exercises by following step by step, such as WORKOUT ONE & TWO: jane fonda bun 1 & 2, ULTIMATE CHALLENGE by NELL McANDREW, 20 Minute Walk at Home Exercise by Leslie Sansone, Pump it up the ultimate dance workout (2004) 720p The Best Dance Workout, Aerobic and walking exercise with subtitle (FIGUREROBICS by Jung Dayeon) and Others and drinking some more of clean water. Significantly for the people who need some particular symptoms to cure, such as who having a cough and it's tend to be severe condition. One should drink more water before blushing teeth in the morning, with such this particular an amount of a whole clean litter of water, all at once, for small people should drink between a litter and a litter and a half of clean water, but for medium and large figures/people should drink a litter and a half of clean water, for every day until their symptoms having cure-all and remedy. Subsequently, this is curing will be proved the result of the go on practising for it and just after about two weeks. Significantly, this is particular practising will simultaneously curing and improving your big thighs or upper legs into their proper shape. In like manner, although, at the same time, it will be greatly with an excellent appetite and healing the stress. Also, a part of that, it will be helped the habits health hazard of the body waste and urine to digested and it will be released in comfortably condition. However, I felt really shame that I could not remember the name of the owner of the original source, but I have to say thank you to him very much. His greatest marvelous knowledge was used to heal my severe cough condition and make my thighs or upper legs into their proper shape ever since. This happened from around early 2010. Also, it just happened again during a week in April 2019. Importantly, this Chinese man's knowledge is beyond comprehension; he used it to cure himself from paralysis and hopelessness and the brink of death.Updated: 30/01/2017 11:46:45., 14/04/2017 01:34:45., 12/05/2017 20:46:45., 06/07/2017 01:35:45., 12/07/2017 22:51:45., 09/02/2019 11:23-24:41-45-51., 01/04/2019 21:17:41-45-51-54-55-56-59., 13/05/2019 12:20-21-22:41-45-50-51-54-55-56-59., 22/05/2019 21:02:41-45-54-55-56-59., 25/05/2019 20:10:41-45-50-51-54-55-56-59., 02/06/2019 13:56:41-45-51-54-46-59., 03/06/2019 20:08:41-45-51-55-56-58-59., 18/08/2019 12:22:41-45-51-54-55-56-57-58-59., 27/12/2022 21:22-..41:41-45-51-54-55-56-57-58-59.

หรือถ้ามีอาการรร้อนในควรดื่ม "น้ำย่านางหรือยานางสดผสมน้ำสะอาดได้ทั้งชนิดผสมน้ำอุ่นและชนิดเย็นที่ส่วนผสมมะนาวน้ำผึ้งหรือน้ำตาลเชื่อมพอประมาณตามความพอใจ" ควรล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำมาปั่นหรือโครกตำจนละเอียดพอประมาณ เสร็จแล้วนำมากรองกับน้ำเย็นใสสะอาจและไม่ควรเข้มข้นจนเกินไป เพื่อใช้ดื่มเพื่อลดอาการร้อนใน เพื่อเพิ่มความสดชื่นสดใสดูอ่อนวัยลง และควรดื่มวันละ 2 ถึง 3 แก้วต่อวันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นตามนี้แล (ใช้ประมาณ 10, 15, 20 ถึง 30 ใบย่านางต่อหนึ่งแก้วพร้อมดื่ม) และน้ำย่านางหรือยานางมีความเหมาะสมและเป็นไปได้สูงที่เหมาะสำหรับในกระบวนการแปลสภาพเป็นวัสดุที่เป็นส่วนประกอบหลักในผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันประจำบ้าน เช่น แชมพู น้ำยาย้อมผมให้แลดูดกดำเงางาม และแทนโลชั่น เป็นต้น ฯ ที่สำคัญและประเสริฐที่สูงยิ่งๆ ขึ้นไป คือ ถ้าปฏิบัติถือ ศีล ๕ ข้อแรกได้ยิ่งเป็นการดีและเป็นศิริมงคลมากนักแล! ส่วนเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ alcohol ที่อยู่ในระดับ 0.05% ถือว่าสามารถดื่มได้และไม่ผิดศีลข้อที่ ๕ สำหรับฆราวาสผู้อยู่ครองเรือนทั่วๆ ไป ฯ ปิยังกรสูตรที่ ๖ / อรรถกถาปิยังกรสูตรที่ ๖ Updated: 01/07/2016 15:30:45., 14/07/2016 21:26:54., 24/07/2016 11:42:54., 25/01/2017 05:35:45., 16/02/2017 14:19:45.

แต่จะต้องตั้งใจปฏิบัติแบบค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป ตามความสะดวกตามความเหมาะสมของเวลาและสถานที่นั้นๆ ซึ่งควรเริ่มต้นจากที่บ้านเป็นอันแรกและอันดับต้นๆ ดังนี้ ด้วยการอยู่อย่างมีสติด้วยการพินิจตรึกตรองตามอาการที่กำลังเป็นอยู่ ณ ขณะเวลานั้นๆ ด้วยวิธีการปฏิบัติตาม๙. มหาสติปัฏฐานสูตร (๒๒)หรือบทสวดย่อ (๙.) มหาสติปัฏฐานสูตร (๒๒) / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒ - ทีฆนิกาย มหาวรรค You also can learn and practise the Mahasatipatthana via Tai Chi techniques and everyone can learn these as there are daily 24 basic form routines, activities and exercises. อนึ่ง! เกี่ยวเนื่องๆ ด้วยเรื่องความหมายและความต่อเนื่องของ วิชาเทคนิค/Technic Tai Chi จึงถือเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับทางส่วนการปกครองของ "โรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาหรือขั้นปฐมวัยศึกษาและขั้นมัธยมศึกษานั้นๆ ฯ" จึงควรจัดเทคนิค/Technic Tai Chi เป็นกิจกรรมการฝึกภาค "วิปัสสนามหาสติปัฏฐานสูตร (๒๒/22)" ให้เป็นแบบแผนของภาคสนามบังคับเป็นเวลาประมาณ 30 ถึง 60 นาที เป็นประจำวันของก่อนเวลา "เข้าห้องเรียนและก่อนเลิกห้องเรียน" เพื่อช่วยเพิ่มความมีสติสัมปชัญญะและเพิ่มความมีสุขภาพและประสิทธิภาพของสมรรถภายทาง ร่างกาย วาจา จิตใจ ที่แข็งแรงโดยภาพรวมของแต่ละนักเรืยนและนักศึกษาของแขนงวิชาศาสตร์นั้นๆ ฯ ของแต่ละบุคคลนั้นๆ ฯ และควรปฏิบัติควบคู่ไปพร้อมๆ กันกับการออกกำลังกายชนิดหรือประเภทอื่นๆ เพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพและสมรรถภาพทาง ร่างกาย วาจา จิตใจ ให้เพิ่มมากยิ่งๆ ขึ้น ฯ ที่สำคัญจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยช่วงเวลานั้นด้วยการทำใจยอมรับว่ามีดวงจิตอื่นแฝงสถิตอยู่ด้วยๆ การสร้าง "ขันติบารมีและอุเบกขาบารมี" ชดเชยไปในตัวแทนเสร็จสรรพ! ซึ่งมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและทางอ้อมจากทุกข์นั้นๆ ฯ เพราะยิ่งฝืนยิ่งโกรธเกลียดแค้นเคืองยิ่งทุกข์! ๑๐. มารตัชชนียสูตร ว่าด้วยการคุกคามมาร (ว่าด้วยการถูกมารคุกคาม แล ภิกษุได้คุกคามมารในเภสกลาวัน) / ๙. พรหมนิมันตนิกสูตร ว่าด้วยพกพรหมมีทิฏฐิอันลามก) / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๔ - มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ Updated: 21/06/2016 11:01:45., 24/06/2016 15:44:54., 15/03/2017 20:10:45., 07/02/2020 18:22:45-51-54-55-56-57-58-59.

เพราะโดยพื้นฐานจิตใจของชาวพุทธบริษัทตัวจริง ฯ แท้จริงแล้วจะมีอากัปกิริยามารยาทอ่อนโยน ซึ่งแสดงออกมาจากใจจริง จากจิตใต้สำนึกที่เป็นธาตุแท้ของธรรมชาติจิตที่เคยฝึกหัดและปฏิบัติถึงความจริงใจมาก่อนแต่เนิ่นนานมาแล้ว ฯ ที่ปราศจากการแสดงเสแสร้งแกล้งทำ! แต่พวก พญาพรหมมาร หรือ พญามารและพาลบัณฑิตน้อยใหญ่ทั้งหลาย ฯ เขาไม่มีความจริงใจเพราะเขาไม่รู้ไม่เข้าใจคำว่า "จริงใจมันเป็นเช่นไร! และมีความหมายว่าอย่างไร?!" สรุปแล้วไม่จำเป็นต้องสงบเสงี่ยมเจียมตนจนเกินไปตามแต่ของแต่ละสถานการณ์และสถานที่นั้นๆ ตามความเป็นจริง ฯ เพราะเดี๋ยวจะไปเข้าทาง พญาพรหมมาร หรือ พญามารและพาลบัณฑิตเขา! เพราะอาจจะทำให้พวกเขาเข้าใจไปว่าบุคคลเหล่านี้ยอมรับต่อเจตนาท่าทีที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมและไม่มีความจริงใจจากพวกเขาเหล่านั้น ฯ โดยปราศจากท่าทีถ่อยปราศัยอย่างสมเหตุสมผลตามความเป็นจริงดังนี้แล ฯ Updated: 20/06/2016 13:14:45., 20/06/2016 15:06:45., 24/06/2016 17:18:45.

ส่วนพระอานนท์เถระนั้น เมื่อพระเถระเจ้ายังทรงพระอุปัฏฐาก พระเถระได้บรรลุ "พระโสดาปฏิผล" ซึ่งจิตพระเถระเจ้าในระดับนี้ยังคงยึดติดและยังมีความหลงและเห็นแก่ตัวในทางโลกอยู่ แต่จะปฏิบัติอยู่เฉพาะภายในกรอบของ "ศีล ๕ และ กฎศีลข้อห้ามในกรอบของพระสงฆ์หรือพระธรรมะวินัยสงฆ์อย่างเคร่งครัด! เอตทัคคบาลี" / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๒ - อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต และโดยส่วนตัวของพระเถระเจ้าเมื่อยังทรงพระอุปัฏฐาก "แด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ฯ" ในสมัยพระพุทธกาลอยู่ ณ เวลานั้น พระเถระเจ้าอาจจะทรงมีความมั่นอกมั่นใจในตัวพระองค์เองสูง! เพราะพระเถระเจ้าทั้งยังทรงความสมบูรณ์พร้อมทั้งทาง ร่างกาย สติปัญญาความสามารถ วาจา จิตใจ ซึ่งเต็มเปรี่ยมไปด้วยพระบารมีระดับพระเจ้าจักรพรรดิ์ และตลอดทั้งมีพระเครือญาติ พระสหชาติ เพื่อนพ้องบริวาร ต่างก็สมบูรณ์เพรียบพร้อมอย่างมากมายล้นหลาม ฯลฯ Updated: 12/06/2016 20:41:45., 17/07/2016 19:41:45.

จึงอาจจะเป็นอีกสาเหตุหลักที่ทำให้พระอานนท์เถระเจ้า ไม่ทรงกราบอาราธนาวิงวอนขอพระสุคตจงทรงพระดำรงอยู่ตลอดกัปป์และมากกวากัปป์ และมีความเป็นไปได้สูงที่พระอานนท์เถระเจ้ามีความเชื่อมั่นในพระองค์เองดังนี้ว่า "จะสามารถยังสถานการณ์ไว้ได้ในกรณีที่ถ้าหาก "พระตถาคตเจ้า" จะยังพระปรินิพพานไปแล้วอยู่! เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์เพราะรู้ไม่เท่าทันแผนการณ์ของมหากาพย์ราชาพาลบัณฑิต หรือ พรหมมารซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระเถระเจ้า ฯ และเหล่าบริวารมหากาพย์พญามารบริวารน้อยใหญ่ทั้งหลายของพระเชษฐา ฯ แต่ "ท่านพระอานนท์เถระเจ้า" กลับให้ความเห็นอกเห็นพวกเขา ท่านพระเถระเจ้าจึงมิทรงให้ความร่วมมือแด่ "พระพุทธองค์ ฯ"

เพื่อทรงเสด็จประทับพระพรรษาอยู่ต่อ ฯ และการบรรลุพระอริยะเจ้าขั้น "พระโสดาบัน" จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามลำพังได้ด้วยดี ถ้าหากไม่ได้รับความ เห็นพร้อม ยินยอม พร้อมเพรียงด้วยการสนับสนุนจาก "พระพุทธองค์ ฯ หรือแม้แต่พระอรหันตเจ้า เช่น ท่านพระอัครสาวกทั้งสองพระองค์เป็นต้น ฯ" เพราะ "ท่านพระอานนท์เถระเจ้า" ทรงรู้เท่าไม่ถึงการณ์และไม่ทรงแตกฉานในพระสูตรดังต่อไปนี้ เอกบุคคลบาลี / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๒ - อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาตและพระสูตร เกสีวรรคที่ ๒ - เกสีสูตร และพระสูตรดังนี้ [๗๑๓] ดูกรอานนท์ ก็ในอนาคตกาล จักมีแต่เหล่าภิกษุโคตรภู / ๑๒. ทักขิณาวิภังคสูตร (๑๔๒) แต่ภายหลังจากที่ "พระพุทธองค์ ฯ" ทรงพระปรินิพพานไปแล้วไม่นาน และท่านพระอานนท์เถระเจ้า ก็ทรงบรรลุ "พระอรหันตเจ้า ในวันทำปฐมสังคายนา" ที่มีเนื้อความตามข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้เป็นต้น ฯ พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร

สรุปแล้วผลลัพภ์จากการที่ "ท่านพระอานนท์เถระเจ้า" ให้ความเห็นอกเห็นใจ พระเชษฐา ผู้เป็น พญาพรหมมาร พาลบัณฑิต พญาสัตตวัสสะ นั้น กลับกลายเป็นการเบียดเบียนทำลาย "วิถีชีวิตการครองเรือนแบบ ศากบุตร และ นักบวชแบบพระศากยบุตร" โดยทางอ้อม ฯ แต่ พระเชษฐา ฯ ผู้ที่เน้นย้ำเฉพาะเจาะจงในทางโลก ฯ "แบบโลกๆ!" โดยปราศจาก "พระธรรมคำสั่งสอนแด่พระพุทธองค์ ฯ" ในหัวจิตหัวใจ แต่กลับได้รับความเห็นอกเห็นใจเป็นพิเศษ! และได้รับการอนุเคราะห์สงเคราะห์โดยตรงจากท่านพระเถระเจ้า ฯ พร้อมทั้ง เหล่าพญาพรหมมารอื่นๆ และ พญามารสัตตวัสสะ/ปธานสูตรที่ ๒/สัตตวัสสสูตรที่ ๔

และพญาพรหมมาร พญามาร และพาลบัณฑิต ได้พ้อมใจลงมือปฏิบัติการทำลายความเป็น "พุทธบริษัท ๔ ที่มีทั้ง ศากบุตรและพระศากยะบุตร และโลกใบนี้" อย่างโหดร้าย! ทารุณโหดเหี้ยมอำมหิตสิ้นดี! ต่อทั้ง "สตรีเพศ และรวมไปถึงทุกเพศทุกวัย ฯ" ที่เห็นได้จากสื่อต่างๆ โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศผ่านทาง "กระแสจิตและโลกของดวงจิตวิญญานตนนั้นๆ ฯ" โดยตรงอย่างไร้ความเมตตาธรรม! เพราะเหตุนี้แลจึงเป็นสาเหตุทำให้ "มนุษย์โลก" ในปัจจุบันมีอายุไม่ต่างไปจากในสมัยพุทธกาล ฯ ทั้งๆ ที่มนุษย์โลกโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ฯ ต่างเป็นบุคคลที่มีบุญบารมีและต่างก็ได้สะสมบ่มเพาะผลบุญบารมีมาแต่ครั้งในสมัย "พระพุทธกาล ฯ" เป็นต้นมา เหตุสืบเนื่องด้วยอันเกิดจากการ "ทรงเสด็จอุบัติขึ้นบนโลก แด่ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ฯ โคตมะหรือพระโคดมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ฯ (The Gautama Buddha) ที่มีคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นองค์พระปฐมสูงสุดอันหาที่สุดอันหาประมาณมิได้ ฯ" ซึ่งเป็นเหตุผลหลักตามความเป็นไปได้ที่แท้จริงต่ออายุ "มนุษย์โลก" ดังนั้น มนุษย์จึงควรมีอายุยืนประมาณ 510 ปี ขึ้นไป เป็นต้นแล ฯ Updated: 01/06/2016 14:03:45., 05/06/2016 19:34:45., 09/06/2016 11:35:54., 09/06/2016 17:19:54., 22/07/2016 20:42:45., 25/07/2016 01:36:45., 25/07/2016 10:51:45., 01/08/2016 13:54:45., 01/08/2016 14:20:45., 30/01/2018 15:51:45.

ภายหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงพระปรินิพพานแล้วนั้นไม่นาน พระจิตพรหมผู้เป็นพระเชษฐานั้น ฯ ได้กลายเป็นจิตพรหมมารที่เต็มเปรี่ยมไปด้วยบารมี แต่เฉพาะเจาะจงในทางโลกมนุษย์เพื่อเพิ่มความเป็นพญามารและพาลบัณฑิตเท่านั้น ฯ ที่สามารแยกจิตเกิดเป็นคนธรรมดาและพาลบัณฑิตได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันถึง 100,000 คน หรือมากกว่าและเป็นไปได้สูง ฯ แต่จริงๆ แล้วเขามีบารมีมากเพียงพอที่จะแยกเกิดได้ถึง 1,000,000 คน ได้ในเวลาเดียวกัน! แต่เขากลับใช้บารมีไปในทาง Recycled ดวงจิตที่เกิดจากส่วนกรรมชั่วของ พระยามารพ่อมดแก่ที่มีกล่าวไว้ใน สัมพหุลสูตรที่ ๑และ ภูตผี ปีศาจ/สัมพหุลสูตรที่ ๑ และส่วนเกิดของ ชูชก ที่เป็นเผ่าพันธุ์หรือ "พญามารสัตตวัสสะหรือสัสสวัตตีมีส่วนเกิดโดยตรงจาก พราหมณ์ชูชก ที่มีชื่อเสียงเรืองนามมาจากพระชาดกดังนี้ Bodhisatta called มหาเวสสันตรชาดก/Vessantara / อรรถกถา มหาเวสสันตรชาดก" ขึ้นมาเป็นคนรักคนที่หน้าหวงแหนหรือเมียเพื่อมาเสพกามรมณ์สู่สมร่วมกันอย่างชนิดเมามันและไม่อายฟ้าดิน! แต่ Recicled ไม่ได้สวยและหล่อเหล่าตามที่เขาต้องการสักราย!

และโอกาสที่จะได้เป็นดารานักร้องนักแสดงและผู้กำกับการแสดงเพื่อบันเทิงชาวโลกเป็นต้น นั้นมีเปอร์เซ็นน้อยนิดที่จะมีโอกาสได้รับอาชีพนี้ ฯ เพราะดวงจิตเหล่าที่ถูก Recycled ขึ้นมานี้และแล้วล้วนแต่ไม่เคยมีคุณประโยชน์ ต่อแผ่นดิน ต่อคนส่วนรวม และต่อพระพุทธศาสนา ฯ ทัณฑปาณิศากยะ สั่นศีรษะ แลบลิ้น... หมายเหตุ: [๒๔๔] ครั้งนั้น... ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้ทัณฑปาณิศากยะเที่ยวเดินเล่น ได้เข้าไปยังป่ามหาวัน ครั้นแล้วเดินตรงเข้ามายังเราตถาคต และได้หยุดยืนตรงต่อหน้าเราผู้กำลังนั่งผักผ่อนอยู่ใต้ต้นมะตูมหนุ่ม มีมือถือจับไม้เท้ายันคาง มือหนึ่งเท้าสะเอว และได้ถามเราว่า... พราหมณ์นั้นสั่นศีรษะ แลบลิ้น ทำหน้าขมวดย่นเป็นสามรอย จดจ้องยันไม้เท้าหันหลังให้เราตถาคต เดินมุ่งตรงไปข้างหน้าแล้วหลีกไป ฯ (ความจริงควรแปลตามนี้) Updated: 12/08/2016 19:10:45., 13/08/2016 11:23:45., 05/08/2016 09:19:45., 23/10/2016 13:06:45., 30/01/2017 10:58:45.

สัมพหุลสูตรที่ ๑ / ธรรมปริยายสูตร / เมถุนสูตร / ๖. ปาสราสิสูตร อุปมากองบ่วงดักสัตว์ / เรื่องพระอุทายีกับนางวิสาขา มิคารมาตา / ๙. รตนวรรค สิกขาบทที่ ๒ เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง / กฏุวิยสูตร / ๑๑. เกวัฏฏสูตร เรื่องนายเกวัฏฏ (ชาวประมง) - ปาฏิหาริย์ ๓ ประการ-อิทธิปฏิหาริย์ / Anusasanipatihara (อนุศาสนีปาฏิหาริย์) / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ - ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค Updated: 05/06/2016 13:58:45., 05/06/2016 20:18:45., 09/06/2016 20:10:54., 20/06/2016 12:55:45., 21/06/2016 11:50:45. 11/08/2016 11:27:45., 12/08/2016 18:51:45.

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

A woman called Makhanthiya who had a beautiful complexion and figure, but who was not very wise, ignorantly committed a great sin and caused innocent people to get involved with her and believe what she believed. She used these people to shun the Buddha and His monks by throwing stones at Him and His group of monks, shouting the rudest words and wishing very bad luck on the Buddha while the He was on alms rounds at the Khosampi Kingdom.

However she didn't succeed but continued to cause severe havoc for others by burning about 500 women, who had reached the Ariya state of mind, the Sopanna states and the some of the Anaghami states, to death after locking them in a room.

People imagine that if the Buddha preached and showed compassion to her the first time she met Him, she might have tried to seduce the Buddha. Such bad behaviour would have definitely caused Mother Earth to suck her into the bowels of hell immediately, in front of the Buddha. มาคันทิยสูตรที่ ๙ / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๗ - ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต / นางสามาวดี Updated: 16/06/2016 14:42:45., 17/06/2016 14:30:45., 18/06/2016 15:10:45.

และแต่ละดวงจิตที่พญาพรหมมารตนนี้นั้น ฯ ตลอดทั้งเพื่อนพ้องพญาพรหมมารของเขาได้ถูก Recycled ขึ้นมาให้ดูคล้ยๆ คนทั่วไปแต่จิตพวกมันไม่ใช่คน โดยเฉาะพวกมันต่างใช้บารมีของความเป็นพระราชามากกว่าสิบพระองค์ขึ้นไป ฯ เพื่อให้รูปร่างผายนอกของพวกมันมีสภาพร่างกายแข็งแรง และให้มีศึกษาและหน้าที่การงานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสังคมนั้นๆ แต่เป็นได้แค่พาลบัณฑิตและลูกมือของพญามารน้อยใหญ่ทั้งหลาย ฯ ยิ่งเพิ่มความเป็นสัตว์ประหลาดและปีศาจให้กับพญาพรหมมารผู้ให้การสนับสนุนเป็นเท่าทวีคูณ! ยิ่งผู้คนให้การสนับสนุนคนพาลบัณทิตประเภทนี้ ยิ่งเพิ่มความมืดครึ้มให้กับท้องฟ้า! ยิ่งเพิ่มองค์ศา degree ความร้อนให้โลกร้อนดั่งไฟ! ยิ่งทำให้เกิดน้ำท่วมโลกทะหล่มทะลายมากขึ้น! และยิ่งเพิ่มความเป็นพญามารและพาลบัณฑิตเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณในสังคมนั้น ฯ แล!

Translation of the paragraph above: All of the devils/demons/evil spirits that can be recycled and reborn as humans (who can only become Phanbandhits/Bhanpandhits) are supported by the Bhramamaras (heads of maras). The plan of action of the head of the maras is to grab spirits of Angels and Devas from others to form up a spirit combined with devils/demons/evil spirits and have it reborn as a human (ready to be a Phanbandhit/Bhanpandhit). The head of maras makes sure that some of these humans have proper education and careers. This is unethical by reason of the violent actions of the head of the maras grabbing the spirits of Angels and Devas by force who are then forever mixed in with bad spirits. Even worse than that the head of the maras grab and force other Angels and Devas spirits to be the slaves of the aforementioned people and spirits. The Angels and Devas should really be reborn with S own and right families, most of whom are also Angels and Devas, and they should meet their true partners who have a true and strong commitment to them in previous lives.

Eventually, the aforementioned texts will consequently swap their roles and cause very dry, increasing temperatures which will see increasing rates of reactions of Global Warming/Climate Change and drought. It will consequently happen again and again and these very unpleasant reactions will on reverse when people have learned how to behave with discipline and are moral. When this happens there will be a gradual change in the climate as it becomes more pleasant and increasingly fertile in advanced recognition of this journey to upper definition onward for which an encouraging and favorable destination of mind/spirit; by its very nature and intrinsically of which the '๒. ติสสสูตร - ว่าด้วยปัจจัยให้เกิดและไม่ให้เกิดโสกะ / Turning Right instead of Turning Left in context; the situation and the condition of the quality of the Spirit/Mind'. ตราบเท่าถึงภวัคคพรหม เว้นพระอริยสาวกเทวดาทั้งหมด แม้พรหมบริษัทก็เป็นผู้ไม่ประกอบด้วยธรรม. / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒ - ทีฆนิกาย มหาวรรค Updated: 16/12/2016 02:17:45., 16/12/2016 18:23:45., 15/06/2017 17:10:45., 20/06/2017 14:49:45., 21/06/2017 18:01:45., 22/06/2017 15:05:45., 08/07/2017 14:45:45., 24/08/2017 02:30:45., 03/09/2017 16:24:45.

เพราะเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องและอยุติธรรมอันประมาณได้ยากยิ่ง! เพราะกลายเป็นประเภทบุคคลที่เป็นแหล่งศูนย์รวมของดวงจิต พรหมมารพาลบัณฑิต สัตว์ประหลาด ภูตผีปีศาจ/สัมพหุลสูตรที่ ๑ อาศัยอยู่ในธาตุ ๔ ขันธิ์ ๕ เดียวกัน! และบุคคลประเภทดังกล่าวมานี้ไม่เคยมีคุณ ต่อแผ่นดิน ต่อคนส่วนรวมส่วนใหญ่โดยรวม ฯ เพราะรู้เท่าไม่การบ้างและหรือรู้มากบ้างแต่ก็ยังฝืนปฏิบัติต่อไป สาเหตุเพราะต่างพร้อมกันไม่ยอมรับและปฏิเสธ "พระธรรมคำสั่งสอนแด่พระพุทธองค์ ฯ ที่มีคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นองค์พระปฐมสูงสุดอันหาประมาณมิได้ ฯ" ต่อพระพุทธศาสนา เพราะต่างมีแต่เจตนาทางด้านลบซึ่งเป็นไปเพื่อเป็นอุปสรรคขัดขวางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและต่อการพัฒนาสังคมโลกมนุษย์ให้ยั่งยืนยาวนานต่อไปในภายภาคหน้า ฯ ดั่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วนั้น พญาพรหมมารเธอตนนี้ ฯ ได้ปฏิบัติเช่นนี้ตั้งแต่หลังสมัยพุทธกาลมาแล้วจนถึงปัจจุบัน ฯ อสุรสูตร / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๓ - อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต / ๑๐. จูฬปุณณมสูตร (๑๑๐) / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๖ - มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

The more the head of the maras repeats his unvirtuous behaviour and very cruel actions mentioned in the preceding text above, the more he attains the state of a monstrous demon/devil/evil spirit. He has practised like this since the time of the previous Buddhas (an uncountable amount of time).Updated: 25/06/2016 11:53:54., 25/06/2016 13:29:45., 01/07/2016 17:41:54., 05/08/2016 09:19:45., 30/01/2017 10:58:45., 03/09/2017 16:24:45.

และการปฏิบัติดังกล่าวมานี้ของเขาและพวกเขา จึงเป็นเหตุทำให้พวกพรหมมารเหล่านี้ต่างได้ไปเกิดตามเวรกรรมชั่วที่ตนที่ได้กระทำไว้ ซึ่งเป็นหญิงและชายที่ต่ำกว่าสามัญชนคนธรรมดาทั่วๆ ไป ฯลฯ แต่ถ้าดวงจิต 100,000 หรือ 1,000,000 ดวงจิตเหล่านี้ได้บรรลุพระอริยะเจ้าตั้งแต่ขั้นต้นขึ้นไป ฯ สักครึ่งหนึ่ง! โลกมนุษย์คงหมดเคราะห์กรรมได้มากอักโข! เพราะสามารถลดการร้อนละอุและหนาวจัดและลดความแปรปรวนเสื่อมถอยของโลกได้อย่างมหาศาลตามข้อเท็จจริงแล ฯ เพราะเขาได้ใช้บารมีส่วนใหญ่ไปในทางเสื่อมถอยทำลายล้างโลกมากกว่าการพัฒนาโลกอย่างบุคคลอื่นทั่วๆ ไป ที่มีบารมีในทางโลกแต่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับดวงจิตพรหมมารผู้นี้แล ฯ In conclusion the heads of the maras, and their people and others including spirits who share the same behaviours, have to pay back the bad karmas by being reborn in a poor physical and mental condition and spirit on different levels. Predominently and shortly after the time of the Buddha the heads of the maras (the Brahmamaras) who were full of worldy Paramies (good deeds) - which without the heart/soul/mind/spirit of the Ten Aspects of Parami of the Sakkayabuddha and could divide his spirit in order to be reborn as 100,000-1,000,000 perfect humans at the same time. Indicating contrast, his extremely bad karma (from raping - especially women and children, torturing, killing, etc) consequently caused his Parami to decrease rapidly with every action he practised.

All of this causes parts of his spirit and his people who are parts of him reborn and the population of the world to remain in a poor condition and it will get increasingly worse if others copy his behaviour, due to the rest their Paramies (good deeds) which should be a pleasant possession or custody, but finally turn into the worst natural disasters ever and eventually amount to things, such as stone and sand, which increasingly develop into a barren area of landscape (a desert) where little precipitation occurs and consequently living conditions are hostile for plant and animal life. Furthermore, as a consequence, good deeds or Paramies will break through in exceptional bursts throughout the rest of those amounts of good deeds in addition to a shot in the dark which are expecting largely miserable level of lives to be converted to differrent stages of life or minds/spirits as described in this Sutra/Sutta: ๙. พาลบัณฑิตสูตร (๑๒๙)/9. Phanbandhit/Bhanpandhit Sutta: People who skilfully practise but are fake and fool themselves and others (the law-breakers and the killers). This causes humans to have lifespans as short as those in the time of the Buddha.

From my experience and knowledge gained from the Dhamma Teaching of the Gautama Buddha based on The Buddha, The Dhamma and the Sangha (The Triple Gem) I state that the majority of humans should reach 510 years old or more on account of the majority of people from the time of the Buddha being full of worldly life Paramies from The Triple Gem from offering delicately prepared foods and Sankhatanas - things that are required by monks - to the Sangha. First and foremost it is buddhamap.org that can stop the bad things in the world from happening.คาถาธรรมบท สหัสสวรรคที่ ๘ / ๗. ทวิธาปถสูตร / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๗ - ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต Updated: 02/06/2016 13:28:45., 27/06/2016 14:35:54., 03/09/2017 17:22:45., 03/09/2017 18:10:45., 28/09/2017 14:31:45., 30/01/2018 15:51:45.

Note: องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า โคดม (Gautama Buddha) พระองค์ทรงปรากฎพระพุทธรูปนิมิต ในนิมิตฝันแก่ข้าพเจ้าถึงสามครั้งด้วยกัน นับตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าได้ก่อตั้ง www.buddhamap.org มาได้ประมาณปีครึ่งเป็นต้นมากระทั่งปัจจุบัน ฯ พระพุทธรูปในนิมิตที่ปรากฎนั้นมี พระพุทธรูปหินทรายปางสมาธิ พระพุทธรูปหินทรายปางห้ามญาติ และ พระพุทธรูปปางรีลา ที่เป็นปางล่าสุดที่ทรงปรากฎในนิมิตฝันของข้าพเจ้าในคืนของวันที่ 30/05/2016 ใกล้รุ่งเช้ามืดของวันนี้ และได้ปรากฎปางใหญ่ทั้งหมด ฯ พระพุทธรูปทั้งสามพระปรางนี้ ถ้าได้รับการสร้างขึ้นด้วยทองเหลืองและหรือด้วยทองคำบริสุทธิ์ ถือว่าเป็นมหากุศลอันเป็นศิริมิ่งมงคลและประเสริฐสูงยิ่งๆ ขึ้นดีนักแล ฯ Updated: 09/11/2016 16:54:45.

ถ้าพุทธบริษัท ๔ ท่านใดพึงประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปควรสร้างพระพุทธรูปสามปางนี้เป็นต้น ฯ แต่หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ก่อตั้งเว็บไซต์แห่งนี้ได้ประมาณหนึ่งเดือน และพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์ คือ องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธกัสสป และ องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า โคดม (Gautama Buddha) ทรงเปล่งพระสุรเสียงในนิมิตฝันแก่ข้าพเจ้าว่า "ต่อแต่นี้ไปในภายภาคหน้าอีก 3 ปี ผลงานเขียนของข้าพเจ้าด้วยการนำเสนอพระธรรมคำสั่งสอนแด่พระพุทธองค์ ฯ เพื่อการอนุเคราะห์สงเคราะห์ เพื่อความมีประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งหมดทั้งมวล จะได้รับความนิยมติดตามจากชาวโลกเป็นอย่างดี ฯ"Updated: 30/05/2016 03:06:45., 30/05/2016 12:33:45., 30/05/2016 13:51:45.

The power of the greatest voice - the Two Buddhas (The Kassapa Buddha & The Gautama Buddha) - spoke to me in a greatly auspicious dream about three months after I started work on the buddhamap.org (01/01/2013) and preached that three years from the day I started buddhamap.org it would become a very great benefit to all living beings, including those in the heavenly and Bhrama planes and it would become a famous resource for people to refer to in order to gain knowledge. On 30/05/2016 I had another greatly auspicious dream about the how the Buddha protects me via the imcomparably powerful and radiant Buddha statue that is standing elegantly against very dangerous attacks by the heads of the maras, Phanbandhits/Bhanpandhits and demon/devil/evil spirits. Importantly, a human like me has a low level of spirit and therefore cannot have protection from the Buddha against all suffering that is directed forcefully towards me from different directions. I can survive on the help that the Buddha, along with the Two Chief Disciples, the Arahantas, Ariya Gods and the Higher Bodhisattas/Bodhisattavas Gods (the Higher Sakkayabuddha Brahma Gods) give me.

ปุคคลวรรคที่ ๔ / ๑๗. ขุททกวัตถุวิภังค์ มาติกา เอกกมาติกา / ทสกนิเทศ - [๘๓๙] ในญาณวัตถุหมวดละ ๑๐ นั้น ญาณรู้ธรรมที่เป็นฐานะโดยความเป็นฐานะ และธรรมที่ไม่ใช่ฐานะโดยความไม่ใช่ฐานะ ตามความเป็นจริง ของพระตถาคต เป็นไฉน / เอกกนิเทศ / ทุกนิเทศ / ๑. พรหมชาลสูตร / รายการสารบัญหมวด พุทธวงศ์ เถราปทาน และ การบำเพ็ญทานบารมี เช่น ว่าด้วยพระจริยาวัตรของพระเวสสันดร โดยสังเขป และศึกษารายละเอียดพระจริยาวัตรการบำเพ็ญทานบารมีเพิ่มเติมได้ที่หมวดชาดกโดยตรง ฯ; ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - เถราปทาน ฯลฯ / ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ -พุทธวังสะ-จริยาปิฎก - เถราปทาน Updated: 14/06/2016 16:10:45., 14/06/2016 18:03:45., 15/06/2016 14:22:45., 15/06/2016 14:51:45., 03/09/2017 17:22:45.

[๕๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก ๓ จำพวกเป็นไฉน คือ บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหิน ๑ บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นดิน ๑ บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่น้ำ ๑ เลขสูตร / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๒ - อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาตUpdated: 16/06/2016 18:41:45., 17/07/2016 19:41:45.

---------------------------------------------------------

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

พระไตรปิฏก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ - อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต - จตุตถปัณณาสก์ - อินทรียวรรคที่ ๑ / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๙ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๑ - ขุททกนิกาย มหานิทเทส / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๓ - อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

Updated: 17/07/2016 17:37:45.

[160] 'Monks!' The Buddha addressed the monks, ‘Brasukata, (พระสุคต / the Buddha หรือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า) or the Discipline of the Brasukata, existed in the world for the great benefit and welfare of all living beings in all realms.

The aim of Brasukata is to become the First Arahanta in the world. He is the Accomplished One, The Supremely Enlightened One, the perfect Embodiment of Wisdom and Virtue, the Auspicious Pathfinder, the Knower of All Realms, the Incomparable Tamer of Individauls, the Supreme Master of Gods and Men, the Awakened One and the Analyst. Monks! This is the Brasukata.

However, Monks! The aim of the discipline of Brasukata is to perform the Dhamma Teaching in the three greatest ways. Firstly, an auspicious preaching based on the primary rule of Silas. Secondly, an auspicious preaching based on the middle stage of being fully aware of self-consciousness. The last way is auspicious preaching based on the illuminating lamp of wisdom and virtue to announce to the world freedom of the self from desire. Monks! This is the Discipline of the Brasukata.

Monks! Brasukata, or the Discipline of the Brasukata, existed in the world for the great benefit and welfare of all living beings in all realms.

Monks! All this Dhamma Teaching is based on the Four Scenarios which could cause the Dhamma Doctrines to become corrupt in the future. It might become spoiled and would not be able to be used as it should if it has changed into something else. New interpretations could damage the Dhamma Doctrines.

These Four Scenarios are: any Bhikkhu who has learned or taught the wrong Doctrines, in the wrong order, with wrong sentences, wrong writing or wrong letters will practice wrongly. The meanings will definitely become corrupted and the Dhamma will not survive.

The second scenario is that of a Bhikkhu who has practised the opposite to the Dhamma Teaching. He will have no patience, won’t respect the Dhamma Teaching, others and will be difficult to deal with when confronted. As a result of this scenario, the way they perform will definitely cause the Dhamma to become corrupt. The meaning of the Dhamma Teaching will have been spoiled.

The third scenario is that of a Bhikkhu who becomes skilful in learning the Dhamma Doctrines in the Sangkha in the correct order, covering all the Vinaya rules. This monk could be dishonest by not telling the true Dhamma or suttas (mainly, it's including the source of the Dhamma) to others. This means that after he passes away, the roots of the real Dhamma Doctrines will be missing and it will be unreliable. Monks! This is the third cause of corruption in the Dhamma. It spoils the purpose of the Dhamma Doctrines; that they should be used for good.

The fourth scenario is that of monks who have a rank in the Sangkha but who are plagued with desire and who are voracious in their continual demands to grasp things from others, never feeling that they have enough. They don’t enjoy living a serene, humble and modest life and don’t want to spend a moment on their own following the Dhamma Teaching properly in order to eradicate and be free from their desires. ๒. มหาสุญญตสูตร (๑๒๒) / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๖ - มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ Updated: 17/07/2016 17:54:45.

They continue to lack self-discipline and perform physical, spoken and desirous actions that sharply increase their immorality at any time and in any place, unaware of their behaviour. They will become leaders of the next generation and anyone who comes after them will definitely follow their negative behaviours, generation after generation. The way they perform will definitely cause the Dhamma to become corrupt and will no longer survive. The true Dhamma Doctrines should be used for good. This is the last of the Four Scenarios.

---------------------------------------------------------

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

Monks! The following Dhamma Teachings are based on Four Scenarios which could keep the Dhamma Doctrines alive and established over a long period of time. Here the Four Scenarios are: monks who are living in the Sangka and learning the true Dhamma Doctrines, unchanged by new additions by other masters. Surely, these monks would are likely to practise the righteously ways. Monks! This is a reason to practice the Dhamma Teaching and ensure it’s established over a long period of time.

Secondly, monks who are not self-important and are sensible and easy going are that way because they follow the Dhamma Teaching properly. In this case their behaviour will definitely be the cause of the survival of the Dhamma Teaching; extended and established over a long period of time.

The third scenario is that of a Bhikkhu who becomes skilful in learning the Dhamma Doctrines in the Sangkha in the correct order, covering all the Vinaya rules. They tell the true Dhamma honestly to others and respect them. After the monks pass away the roots of the original Dhamma Doctrines will continue to survive and can be relied upon. This is the Third Scenario to cause the Dhamma Teaching to survive; extended and established over a long period of time.

The fourth scenario is that of monks who have a rank in the Sangkha and who are content to live modestly, mindful of virtuous discipline and never give up following the Dhamma Teaching properly. They practise self-restraint culminating in realisation. They look no different to a leader who has self- control, self-serenity and experiences emancipation.

They practice unstinting effort in their pursuit of the Dhamma Teaching to experience emancipation in an advance ending in the spiritual journey to Nirvana. For this reason the new generations who come after them will definitely follow their path as they are exemplary masters on long spiritual journeys, culminating in emancipation in their lifetimes. This is the last of the four scenarios. ๖. อาเนญชสัปปายสูตร (๑๐๖) / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๖ - มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ / มิตตสูตร / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๒ - อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต Updated: 17/07/2016 18:10:45.

---------------------------------------------------------

Translated by Miss Bawwarwnrak Kringwasutponziry (นางสาว บวรลักษณ์ กริ่งวสุพลศิริ) 23/04/2015 19:50:34

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

Delivery of the Four Noble Truths to the Pancavagghi

เรื่องพระปัญจวัคคีย์ / ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา / ปัญจวัคคีย์ทูลขอบรรพชาอุปสมบท / ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร / โลกวิปัตติสูตร

It came to pass that the Buddha spent seven weeks in total bliss after His enlightenment. Afterwards He firstly thought of His two previous teachers, Alara Kalama and Uddaka Ramaputta. He found out that they already passed away; Uddaka Ramaputta passed away just the day before He became enlightened through His Divine Eye (perception) method. He murmured that His two teachers missed the opportunity for permanent emancipation. After which He thought of the Pancavagghi (five ascetics) who had attended Him previously. He found that they were staying in the Deer Park at Isipattana, near to Varanasi.

The Supremely Enlightened One set off on a journey to Varanasi – the capital of Kasi kingdom and well-known as the earnest place for most ascetics to practise. On the way He met a wandering ascetic, Upaka, who was impressed by the serene sight of the new Buddha, His physical appearance and manner. He watched the Buddha closely for a time and then spoke out, ‘how peaceful, serene and confident you look!' Then asked Him who His teacher was to which the Buddha replied, 'Popurisa (Venerable One), I haven't taken refuge with anyone. I do not have a teacher and I'm not impressed by anyone's teachings. I attained enlightened solely through my own efforts. I am the only one in this world who has attained Supreme Enlightenment and I am the ‘Accomplished One.

Upon hearing this, Upaka shook his head and said, 'I don't believe you. No one can attain enlightenment on their own without guidance from a teacher’. Upaka glanced at His face and said ‘Whatever!’, then walked away from the Buddha. Upaka, absorbed by his interest in the past and the future, but ignorant of the present, caused the Buddha to refrain from preaching to him at the time...

...Consequently, He spoke out that ‘at this moment Tathakata (the Buddha) can see that all of you right now are no longer holding desire or lust. For this reason you no longer have the idea to return home to marry. Also you need more spiritual effort to banish the idea of wanting to become better and greater than others; importantly, protect yourselves from regret and suffering when you can't attain your targets. The more you demand the more you regret!’ ปรมัฏฐกสูตรที่ ๕

Upon listening to the Supreme Master’s sermon which told that they must give up the old faith and instead practise Majjimapatipata (the Great Middle Way) they felt reluctant to change their minds instantly. This teaching was opposite from the old Brahma method they had have been practising for a very long time but suddenly, from now on, they had to cease believing in this way to permanently! This moment made them feel an awkward - they procrastinated and carefully contemplated which was the better way to practise?!

However, the Supreme Master knew what was on the Pancavagghi’s minds and explained further the other tools they could use to practise in order to gain the Noble Ariyas State called the Noble Eightfold path (Ariyamakka - [๒๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นไฉน นี้คือมรรคมีองค์ ๘ อันประเสริฐ หรือ ทางอันประเสริฐ คือ / ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ / มรรคมีองค์ ๘ อันประเสริฐนี้แล / ยุคนัทธวรรค วิราคกถา / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๑ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๓ - ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ). It was divided into three great groups: Updated: 19/04/2016 16:56:10., 14/07/2016 20:51:45.

The Transcendental Wisdom Group

Sammatidhi (Samma is the ethical conduct) – Having right views or right understanding. Always try to examine, and pay close attention to, your own ideas, thoughts, feelings and introspection to learn the Four Noble Truths (Ariyasaca อริยสัจ ๔/[๑๖๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขอริยสัจนี้แล คือ / [๒๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อริยสัจ ๔ / ยุคนัทธวรรค สัจจกถา - นิทานในกถาบริบูรณ์) and the Eight Worldly Conditions. Updated links: 17/01/2016 06:32:45., 19/04/2016 17:10:54., 14/07/2016 20:51:45.
Sammasangappa – Having determination to practise in righteous ways, including right contemplation thought. Becoming mindful of the way one responds to any sudden emotional, conduct and experience.

The Ethical Practice Group (sila Yacana)

Sammavacama – Being gifted with pleasant and honest speech; accurate, vivid and influential. Try to refrain from any false speech such as slander, using abusive language, harsh words and petty gossip which effects negatively to others and is useless.
Sammakammanda (Right actions) – Being ethical in conduct and in response to any experience.
Sammaachiva – Being irreproachable in all actions. For instance, having right livelihood or trading ethically.

The Mental Development Group

Sammavayama (Right effort) – Unstinting and diligent pursuit of the Dhamma Teaching.
Sammasati (Right mindfulness) – Inexorable or unrelenting consciousness of the response to all actions and thoughts. For instance consciousness of how quickly even a tiny thing can disturb peace and mindfulness. This gave rise to the Great Four Foundations of Mindfulness (๙. มหาสติปัฏฐานสูตร (๒๒)/Satipatthana Sutta - มหาสติปัฏฐาน ๔).
Sammasamadhi – Honest intent to pursue the Four or Eight Great Meditative Absorption States of Jhana ([๒๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย... รูปฌาณ ๔ และ อรูปฌาณ ๘ or ๓. มหาปรินิพพานสูตร (๑๖) Persistent contemplation primarily to observe constant mindfulness to realise the Five Great Components/Aggregates and the Five Hindrances.

Note: Ânàpànasati (mindful breathing), reciting words such as 'Buddho', the Seven Constituents of Enlightenment (Pali: Sumbojana/Bohdchong - โพชฌงค์ ๗ ธัมมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ หรือ อริยทรัพย์ ๗ อย่าง/๕. สัมปสาทนียสูตร (๒๘) / ๒. โพชฌงคสังยุต ปัพพตวรรค ที่ ๑ - หิมวันตสูตร ผู้เจริญโพชฌงค์ถึงความเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลาย / ๑. หิมวันตสูตร - โพชฌงคสังยุตต์ - ปัพพตวรรควรรณนาที่ ๑ - อรรถกถาหิมวันตสูตรที่ ๑) along with the Noble Eightfold path (Pali: Ariyamakka/อริยมรรคมีองค์ ๘ หรือ ทางอันประเสริฐ / ๑. มูลปริยายสูตร ว่าด้วยมูลเหตุแห่งธรรมทั้งปวง) are all part of the mindful meditation of Satipatthana Sutta or ๙. มหาสติปัฏฐานสูตร (๒๒) (Thai language link). Author’s advice: This is the best way to follow and practise mindful meditation and comes directly from Satipatthana Sutta. Updated: 20/01/2016 20:54:45

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

Five Great Components/Aggregates (๖. ปัญจขันธสูตร - ขันธ์ ๕)

1. Rupa Khandha is a physical form which is composed of the Four Great Elements (Dhatu ธาตุ ๔/เรื่องภิกษุแสวงหามหาภูต)...

Solidity, or the earth element, includes whatever is recognisable through sensations of pleasure or touch.
Liquidity, or the water element, includes continuity and cohesion.
Temperature, or the fire element, includes the various degrees of heat and cold.
Motion, or the wind element. Updated: 20/01/2016 20:54:45

These four great elements are present in all matter in varying degrees. One element will predominate and determine the characteristics of any particular material. For instance, our bodies are predominantly water and has varying degrees of solidity. Our bodies produce heat through all movements.

2. Vedana Khandha is the sensation or feeling comprised of our experiences with physical and emotional stimuli.
3. Sanya Khandha is the perception or acknowledgment of our various experiences.
4. Sanghara Khandha is the emotion created from our thoughts. For example negative, positive and neutral thought.
5. Vinyana Khandha is conscious experience such as seeing, hearing, testing, smelling, touching and feeling emotions. Each of these can be experienced internally or externally and these are known as the Six Great Senses (Aayadana) and the Twelve Great Senses called Salayatana (sensations both external and internal - อินทรีย์/อายตนะ ๖ และ สฬายตนะคือ อายตนะภายนอกและภายใน รวมเป็น ๑๒ มีดังในพระสูตรต่อไปนี้เป็นต้น ฯ ๗. สฬายตนวิภังคสูตร (๑๓๗) / สฬายตน ๑๒ อายตนยมก ปัณณัตติวาร [๒๗๙]" / พวกเขาย่อมไม่สำคัญว่าเราเป็นผู้มีสภาพเหมือนธรรม ๔ ทั้งหลาย ฯ คำว่า "มีมานะ ๑ หรือ อิสมิมานะ" ในบริบทนี้ หมายถึง ถือตัวถือตนเกินสภาวะตามความเป็นจริง หลงตัวตนด้วยคิดว่าตนสำคัญและพิเศษกว่าใครๆ หยิ่งยโสยกตนว่าเป็นผู้เจริญด้วย ลาภ ยศ สักการะสรรเสริญยิ่งกว่าบุคคลอื่น ฯ สราคสูตร ๗. สฬายตนวิภังคสูตร (๑๓๗)/ ๗. สฬายตนวิภังคสูตร (๑๔๙) / ๓. วัมมิกสูตร ว่าด้วยปริศนาจอมปลวก). Updated: 20/01/2016 20:54:45., 12/072016 17:12:54.

These fundamentally introduce us to ceaseless suffering and for this reason we should have an honest intent to eradicate the Five Hindrances (๑. อาวรณสูตร/นิวรณ์ ๕) which prevent us from attaining the moral conduct and condition of spirit which is solid and unbreakable. They also prevent us from gaining Palaphon (Sammayana and Sammavimut) which is the realisation of emancipation and the subsequent higher states. These 1–8 are all the result of being irreproachable and practising an ethical livelihood. Updated: 20/01/2016 20:54:45

'Herein,the Incomparable Tamer of individuals and analyst enunciated, 'another important concept is the Four Noble Truths (Ariyasaca อริยสัจ ๔ / ในธรรมคืออริยสัจ ๔ / ยุคนัทธวรรค สัจจกถา - นิทานในกถาบริบูรณ์).

Dukka – life means suffering which formed the whole of mankind and all beings.
Dukkasamudhai – the origin of suffering is attachment to transient things which becomes delusion - the result of craving (tanha).
Dukkanirota – the cessation of suffering is attainable even in a tough predicament.
Dukkanirotaghaminipatipata – the path to the cessation of suffering which leads to emancipation/Nirvana by practising the Noble Eightfold Path and the Seven Constituents of Enlightenment (Bohdchong - โพชฌงค์ ๗ ธัมมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ หรือ อริยทรัพย์ ๗ อย่าง or ๑๐. สติปัฏฐานสูตร or ๒. สัพพาสวสังวรสูตร / ยุคนัทธวรรค โพชฌงคกถา - สาวัตถีนิทาน / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๑ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๓ - ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค). Updated: 20/01/2016 20:54:45., 14/07/2016 20:51:45.

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

The following explains that these Dukka (birth, death, illness, pain, loneliness, tiredness, hunger, heat, cold, old-age, grief and despair) all arise from the Rupa (physical form) and are one of the chief causes of suffering. But it doesn't come from the spirit - without a body people wouldn’t experience these physical sufferings. The most severe emotional pain is caused by extremely upsetting experiences which during their lifetime they try to avoid, but they still have to endure Dukka - it's inevitable!

Next the Compassionate One stressed that the foundation of conflict or obstacles to peace in the universe and other celestial worlds is jealousy and selfishness - the original of causes suffering ๘. สักกปัญหสูตร (๒๑) หัวข้อ [๒๕๕] or The Inthaka Sutta 21. These two unprofitable emotions form greed, seething, malignancy and craving. Henceforth, He usually called desire and craving 'tanha'; greed 'loba'; seething and malignant thoughts 'dosa'; delusion 'moha'; and sexual desire or lust 'rhagha'. Late updated: 14/03/2016 19:16:14:

Unpopular things which the Great Analyst described as the nature of humanity are that humankind often find themselves filled with jealousy, enmity and show open hostility toward others. Significantly these emotions arise when others have succeeded where they have failed. Those negatives from aforementioned texts naturally introduce mankind beings into difficult circumstances, such as affecting peace on this planet. Obviously that craving and greed makes them hold on and cling onto the objects which cause their spirits to face a dilemma which sends them downwards.

Therefore selfishness is the main root of craving and greed which are voracious in their continual demands and influence themselves to grab things from neighbours and others. They see things on this planet unaware how they are coloured by their desires. These things will lead themselves to Dukka (suffer) if they aren’t wise enough to recognise them. Normally people are likely to take an opportunity to grab the best parts before thinking of the needs of others and are often hostile towards others. This state of indulgence can lead to far more selfishness and disastrous situations if left unchecked.

Most of the time the cause of suffering arises from the individual when they focus their attention on other people without them noticing. The result is harm to both others and themselves. Extensively greed and selfishness arise and control people minds whereupon they really strive for things they desire, such as passion, fame, prosperity and earning from natural resources and other substances that belong to everyone in that region. The affluence of one person causes affluenza to others. As a consequence when they get something that gives them pleasure they immediately start to worry about losing it because they see it as valuable. It is too difficult for them to stop the increasingly eager pursuit of objects with even more effort!

Even though they have possessed many things they have never found them to be enough. Presumably they instinctively know that it would bring unpleasantness to them and others in the long term as they are transient things. When their things are destroyed they desperately try to save them but they can’t. Nothing lasts long, not even the exultant mood at the time of meditative absorption. Even their own bodies will suffer this fate because decay is inherent in all things - this is the nature of life. Normal people might argue that their possessions make them genuinely happy but the Compassionate One questioned this. He spoke out that often someone's satisfaction and prosperity caused others affluenza. He described that normally, craving and greed manifests itself unconsciously in the depths of their souls as they never learned how to resist the pursuit of our desires.

However, suppose that humankind bodies are similar to a radio which receives many signals. Suffering is similarly to radio signals which travel from all directions - it happens on a daily basis. For instance being spoken to with lewd words; smelling bad odours; seeing unpleasant sights and tasting a unpleasant thing. Furthermore staying apart from what they love, unable to manage what they want, minor disappointments, rejections, frustrations, anxiety and failures. These experiences arise only because their assail the physical forms. You can see these worldly dichotomies though the Eight Worldly Conditions (โลกวิปัตติสูตร/โลกธรรม ๘). Updated: 20/01/2016 20:54:45

1. Constantly striving for wealth which can be used for malign influence and taking pleasure from it.
2. If you lose transient things such as your wealth you will become distraught.
3. Constantly striving for higher position and rank which can be used for influence.
4. If you lose your position or rank you will become distraught.
5. If you hear gossip about yourself you’ll feel anxious and livid.
6. If you hear someone praising you you’ll feel elated.
7. If you experience lust and desire you’ll become trapped by them.
8. If you lose your lover you become depressed and sorrowful.

All eight of these worldly dichotomies are impermanent. To avoid these things the Buddha gave advice to ignore temptation, understand the true nature of the worldly life and practice the Dhamma diligently. People must stop the things which are the primary cause of suffering by practising Summatidhi (right views) which culminate in the practice of mindfulness, focusing on the present and noticing every part of their sufferings and the desire or lust that gave rise to it. People must also practise Summasamadhi (right contemplation) - using the lamp of wisdom and mindfulness to contemplate all beings, thoughts and longing. The feeling of wanting something or someone very much clouds their consciousness, however short the length of time, within The Noble Eightfold Path.

It is essential to pursue mindfulness persistently, but most of all they need to rely upon their physicals and spiritual well-being to attain the levels of deep contemplation called the Eight Meditative Absorption Stages (The Eight Jhana stages). The Blessed One stresses that whenever any people who practise meditation they should use the wisdom generated from it to help themselves realise the true nature of the worldly life. Humankind bodies are containers for all the worldly ills. They will eventually die and decay – a very unpleasant sight which shows the true nature of the body through these methods.

Updated: 01/05/2015 18:18:53

-------------------------------------------------------------------------

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

When the Pancavagghi concentrated on the sermon, they realised their dilemma. From now on they would have to leave behind the old Brahman way permanently and practise the new method called the ‘Middle Way’. He furthermore explained about how the Pancavagghi confronted their dilemma - it felt similar to a person who is well acquainted with the clay pot and is skilful in using it having to change to a new aluminium pot. Simultaneously changing from a charcoal burner to a modern gas-hob – surely it would be chaotic! This would affect the Pancavagghi’s spirits at each different level between five of them!

After the Delivered One finished the sermon He told to the Pancavagghi that if everyone could unrelentingly pursue the aforesaid methods He could confirm that their spiritual journey practising self-restraint would culminate in their realisation of Nirvana.

This never before heard sermon from the Buddha would obviously have been hard for them to believe totally at the time. However, the Venerable Gaundanya Brahmin became overjoyed even while still facing this dilemma with the other four ascetics. He eventually attained the Sotapatti – upon which he felt shame and realised that the Brahman Way was harmful to the physical form and sapped energy from their spirits - it was useless!

He murmured that,'Whatever arises has consequences; whatever doesn't arise doesn't have consequences; whatever happens affects everything else; whatever ceases has no further affect on anything else.'

The other four ascetics only took refuge in to the Triple Gem.

The Compassionate One knew what was happening in the Pancavagghi’s spirits through the incomparable power of His Perceiving Devine Eye (yana) and illuminating lamp of wisdom. He praised, 'Anyasi Vatabho Gaundanyo, Anyasi Vatabho Gaundanyo understood the Dhamma, he attained the first state of Ariyas.’ Actually, Venerable Gaundanya was his old name but it was changed to Anyasi Gaundanya after the Buddha praised him.

Consequently a few days later when the Pancavagghi had listened ๗. ปัญจวัคคิยสูตร - ว่าด้วยลักษณะแห่งอนัตตา sermon delivered by the Delivered One, and they attain or became Arahants. (This might be because, at the time one of them was ill. The Buddha was consoling them and explaining the Four Noble Truths - especially the 'Five Aggregates' that form the body.) Updated: 09/06/2016 16:06:54., 29/11/2019 19:55:45-51-55-56-57-58-59.

By all accounts, the Supreme Master instinctively knew that the Pancavagghi had attained Arahant state and spoke out to them that perhaps their many years of spiritual journeying had finally culminated in a cure for their suffering, presumably from His boundless perceiving divine eye (yana). The spirit of the Ariya or Arahants foremost wish is that mankind and all beings may be happy stay beyond suffering. Their ambition is to distribute the Dhamma to all beings so they can learn about human life and how it should be and perform while being in this worldly life. The Compassionate One especially pointed out that the Pancavagghi must travel on different routes during their journey to distributed the Dhamma.

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

The Rain Retreats

พระโพธิสัตว์พระนามว่า "พระสิทธัตถะ" ได้ทรงออกผนวชเมื่อครั้งพระองค์ทรงมีพระชนมายุได้ ๒๙/29 พรรษา พระโพธิสัตว์ทรงใช้เวลาเสียไปกับการบำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยวิธีสุดโต่งอย่างอุกกฤษฏ์และรวมทั้งทรงอดหรืองดรับประทานพระกายาหารอย่างสุดโต่งอุกกฤษฏ์รวมเป็นเวลานานถึง ๖/6 ปี หลังจากนั้น พระโพธิสัตว์ทรงเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ ฯ และพระโพธิสัตว์ทรงบรรลุความเป็น "พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ฯ เมื่อพระพุทธองค์ ฯ ทรงมีพระชนมายุได้ ๓๕/35 พระพรรษา" ภายหลังจากที่พระพุทธองค์ ฯ ทรงบรรลุ "พระอรหันตสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์นั้น ฯ" ด้วยพระปรีชาญาณแด่พระพุทธองค์ ฯ ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ทรงมีชัยชนะต่อพญามารพร้อมด้วยเหล่าเสนามาร พระพุทธองค์ ฯ ทรงเสวยวิมุติพระอนุตรธรรมอยู่เจ็ดสัปป์ดา (รวมเป็นเวลา ๔๙/49 วัน) แล้วจึงพระพุทธองค์ ฯ ทรงเสด็จพระดำเนินพุทธกิจโปรดสัตว์ด้วยการเสด็จประทับจำพระพรรษาและธุดงควัตรมาโดยตลอด จนกระทั่งครบวาระ 45 พระพรรษา ภายหลังจากที่พระประทีปแก้วทรงตรัสรู้อนุตตรธรรมสัมมาสัมโพธิญาน จนกระทั่งทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อพระชนมายุ 80 พรรษา ที่กุสินารา ๖. มหาสัจจกสูตร สัจจกนิครนถ์ทูลถามปัญหา / เรื่องพระปัญจวัคคีย์ / [๗] ครั้นล่วง ๗ วัน พระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้นแล้ว เสด็จจากควงไม้ราชายตนะ / พรหมยาจนกถา / พุทธปริวิตกกถา / มหาขันธกะ โพธิกถา ปฏิจจสมุปบาทมนสิการ - ปฏิจจสมุปบาท อนุโลม

องค์สมเด็จพระจอมมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำเนินพุทธกิจของพระพุทธองค์ตลอดทั้งปี ด้วยการเสด็จประทับจำพรรษาตามสถานที่ต่างๆ และทรงแสดงธรรมเทศนาด้วยปัญญาอันยิ่งโปรดสัตว์และเวนัยทั้งหลาย เพื่อช่วยปลดเปลื้องความทุกข์อันเกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัตรสงสารที่ไม่รู้จักจบสิ้น

ในฤดูกาลเข้าพรรษา – เป็นช่วงระยะเวลาสามเดือน โดยปกติจะอยู่ในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม องค์สมเด็จพระพิชิตตรมารทรงเสด็จดำเนินประทับจำพรรษาตามกุฏิและสถานที่อันเปิดโล่งในสวนป่าและตามต้นไม้ใหญ่ที่มีแหล่งน้ำพร้อมสรรพ โดยจะพบเห็นได้ทั่วไปที่อินเดียในสมัยโบราณ และทรงดำเนินปฏิบัติพุทธกิจเช่นนี้ด้วยการกำหนดให้ยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติของพระพุทธสาวกในเวลานั้น เหตุที่ทรงดำเนินพุทธกิจประทับจำพรรษาเป็นเวลาสามเดือนนี้เนื่องจากว่ามีฝนตกชุกอยู่ตลอดแทบทั้งวัน จึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินพุทธกิจระหว่างทางที่จะเสด็จดำเนินเพื่อแสดงธรรมเทศนาโปรดสัตว์ทั้งหลาย มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย พุทธวงศ์ และ การอยู่จำพรรษาแด่พระพุทธเจ้า / พุทธวงศ์ - รัตนะจงกรมกัณฑ์ - ว่าด้วยพระพุทธองค์ทรงเนรมิตที่จงกรมแก้ว / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๓ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ - ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ - พุทธวังสะ-จริยาปิฎก Updated: 16/07/2016 01:51:54., 19/07/2016 04:36:45., 29/02/2020 14:22-39-40-41-42-45-51-54-55-56-57-58-59:59 to 15:01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17:39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-51-54-55-57-58-59.

The Gautama Buddha conquered Mara and his formidable hosts from His Undefeated Seat under the Bodhi Tree at Bodh Gaya, on the banks of the Niranjana/Neranjara River. He spent seven weeks in total bliss.

Throughout the year the Blessed One wondered from place to place to deliver sermons of His transcendental wisdom to all people in an effort to liberate them from suffering the bondages of Samsaravasa (the cycle of reincarnation or rebirth).

The Gautama Buddha undertook 45 Vassa (rain retreats), from the year of His Enlightenment until passing away to Nirvana (Nibbana - the highest and most peaceful permanent existence) in His 80th year at Kusinara.

During the rain retreat, for three months between June and October, the Supremely Enlightened One stayed in a small kuti (hut), or in the open-air, in a park with huge trees and a lake, typically found in cities of India at the time. This was customary for all ascetics of the day because the incessant rains made itinerant teaching highly inconvenient.วัสสูปนายิกขันธกะ เรื่องภิกษุหลายรูป / หัวข้อประจำขันธกะ [๑๒๗] ๑. ภิกษุชาวปาไฐยรัฐ ๓๐ รูป

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

1st Vassa/Retreat, Vanarasi

Seven weeks after He became supremely enlightened the Buddha travelled to visit the five ascetics who had previously attended Him at Migataya Deer park in Isipatana (modern day Sarnath), near Varanasi. He arrived there on Arsalahabhucha Full Moon day and delivered the Dhammacakkappavattana Sutta (Four Noble Truths เรื่องพระปัญจวัคคีย์ / ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา / ปัญจวัคคีย์ทูลขอบรรพชาอุปสมบท) / ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร to the five ascetics.

Four of the ascetics – Kaundanya, Bhaddiya, Wappa and Mahanama – became Arahant (the highest physical, peaceful, noble and virtuous state) a few days later, while Assaji, the youngest, attained the first stage of Sopanna (Sotapatti – the state of Virtuous Noble Wisdom) and became Arahant shortly afterwards. The Buddha remained here for Vassa, even though there was no special building in which He could reside.

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

2nd, 3rd & 4th Vassas, Veruvana Monastery, Rajagaha ทรงเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร เสด็จพระนครราชคฤห์ครั้งแรก / ๕. ติโรกุฑฑเปตวัตถุ ว่าด้วยบุพกรรมของเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสาร

The Buddha returned to Rajagaha – the Kingdom of King Bimpisala – where He planned to spend the Vassa at the Spring Grove which was situated to the south-east of Rajagaha and Sona Hill. When King Bimpisala heard that the Buddha was staying outside his palace he decided to visit Him immediately with around 120,000 of his followers.

The Buddha delivered a sermon after the monks had eaten. It was during this sermon that the King and 110,000 of his followers attained the first stage of Sopanna. The remaining 10,000 followers took refuge in the Triple Gem.

Consequently, the King offered the Buddha his pleasure-park, known as the Bamboo Grove of Veluvana, as a home for the Sangha of Bihkkhus.

The close proximity of the grove to the palace would have a decisive influence on the development of the Buddhist Order. The monks could live there in peace, quiet and seclusion while at the same time the grove was accessible to the city and to the people who would need to consult them. The Buddha accepted the King's offer.

The donation of the Bamboo Grove set a precedent and it became customary for wealthy donors to offer the Sangha similar such parks in other city suburbs; these became 'regional headquarters (such as Chedavana, Puparama - ๘. วิสาขาสูตร / นางวิสาขา สร้างพระวิหารบุพพาราม, Khosidarama - โฆษิตเศรษฐีสร้างถวาย and others monasteries)' for the wandering Bhikkhus.

One day the most wealthy merchant, Anathabindika of Savatthi (เรื่องอนาถบิณฑกคหบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรก / สุทัตตสูตรที่ ๘ / อนาถปิณฑิกเศรษฐี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายก), came to Rajagaha on business and visited the Grove. The Buddha preached him a sermon, during which He called Anathabindika closer. Anathabindika was very touched by this gesture and attained Sopanna. He offered to build sixty huts for the monks and the Buddha gave His permission.

Around this time The Compassionate One first saw Sariputta and Mokkallana. The Blessed One instinctively knew how gifted they were. ‘These will be my chief disciples,’ He told the Bihkkhus. ‘Both will do things great for the Sangha.’ And so it proved. พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะบรรพชา - พระอัสสชิเถระ Updated: 29/06/2016 17:45:54.

The Theravada tradition regards Sariputta as the second founder of Buddhism and Mokkallana as the third. Mokkallana was also known as Idti (he who possesses the greatest supernatural power). The two friends became the inspiration for the two main schools of Buddhism that developed around 400-460 years after the Buddha went to Nirvana.

In the beginning many monks who hadn’t attained sainthood (Sopanna) criticised the Delivered One for choosing Venerable Sariputta and Venerable Mokkallana as His chief disciples instead of Venerable Gaundanya and His four companions from Sakyan, or other monks who the Buddha had met before them. โกกาลิกสูตรที่ ๑๐ Updated: 06/05/2016 13:12:45.

Consequently the Victorious One heard rumours of this criticism. He gathered all the monks in the open hall of Veluvana Monastery and explained to them His choice of Venerable Sariputta/สารีปุตตเถราปทานที่ ๓ / Venerable Sariputta and Venerable Mokkallana / Venerable Mokkallana/มหาโมคคัลลานเถราปทานที่ ๔ as His chief disciples. He talked of Venerable Gaundanya and his four companions from Sakyan, เรื่องยสกุลบุตร/Yassa and his 54 friends, group of 30 young Pakkawakki/เรื่องสหายภัททวัคคีย์ (virtuous ones), and the ascetic brothers Uruvela, Kathi and Kayah Gassop with their 1000 disciples whose ambition was to become Arahant. They were told by the Buddhas of various times in the past that the Parami they had accumulated would enable them to attain Arahant under the leadership of the Gautama Buddha. This came to pass.

All of the monks who had criticised the Compassionate One over His choice of chief disciples felt shame and embarrassment at their behaviour and diligently practised until attaining Arahant shortly afterwards.

The Compassionate One enunciated in due course that their former lives had been spent accumulating perfect merit with a previous Buddha called Anomatassi. He told them that they would be the Gautama Buddha's chief disciples after one asonkhigappa - an uncountable amount of time (For more information please see อสงไขย. That was the reason that Tathagata (the Buddha) chose them. จตุตถปัณณาสก์ อินทรียวรรคที่ ๑ / อรรถกถาธรรมสูตร Updated: 07/05/2016 01:49:10.

In one of อัญญาโกณฑัญญเถราปทานที่ ๙/Gaundanya's former lives ninety-one gappas ago (เรื่องพระอัญญาโกณฑัญญะเถระ), it was his ambition to become the first monk to attain the highest state of Arahant (the highest physical, peaceful, noble and virtuous state). The Buddha explained that he achieved this by accumulating Parami (total spiritual and moral influence of the Ten Aspects of Parami) with a previous Buddha named Vipassi. มหาวรรค วิโมกขกถา บริบูรณ์นิทาน / ๒. มหานิทานสูตร (๑๕)...[๖๖] ดูกรอานนท์ วิโมกข์ ๘ ประการ Updated: 23/06/2016 16:49:45.

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

5th Vassa, Vesali โคตมีสูตร/Gotami Sutta

During this year whilst The Exalted One was residing in the Pinnacled Hall at Mahavana (a large forest) near Vesali, He heard the news about the impending death of His father, King Suddhodana/พระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดา / ๕๔๖. อรรถกถากาฬุทายีเถราปทาน / กาฬุทายีเถราปทานที่ ๖ - ว่าด้วยบุพจริยาของพระกาฬุทายีเถระ / เถรคาถา ทสกนิบาต - ๑. กาฬุทายีเถรคาถา คาถาสุภาษิตของพระกาฬุทายี / อรรถกถา มหาธรรมปาลชาดก - ว่าด้วย เหตุที่ไม่ตายในวัยหนุ่ม / ๙. มหาธรรมปาลชาดก - ว่าด้วยเหตุที่ไม่ตายในวัยหนุ่ม / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ / อรรถกถา จันทกินนรชาดก - ว่าด้วย นางจันทกินนรี and the preparation of his death chamber. He immediately returned to the royal palace at Kapilavastu. Updated: 08/04/2016 19:05:51., 08/07/2016 17:57:45.

The Buddha preached to His father who attained Arahant and enjoyed the bliss of Emancipation and Nirvana for seven days before passing away in the fifth year of his Son's enlightenment.

While the Buddha lived in Nighodaram Monastery He was visited by His father’s widow, Pajapati Gotami. She was also His aunt and had become His foster-mother after the death of His own mother. Since she was now free she told her Nephew of her wish to be ordained into the Sangha. The Buddha adamantly refused.

There was no question of admitting women to the Order. The Blessed One would not change His mind even though Pajapati begged Him three times to reconsider; she left the monastery in deep sadness.

A few days later the Buddha set out for Vesali, the capital of the kingdom of Vajji, on the north bank of the Ganges. He often stayed in the arama (monastery) there. It was there that one morning, Venerable Ananda, who was the Buddha’s attendant, was horrified to find Pajapati sobbing on the porch with a crowd of other Sakyan women.

Without listening to the Buddha’s advice she had donned yellow robes, cut her hair and walked all the way from Kapilavastu with a group of about 500 princesses. Her feet were swollen and she was filthy and exhausted. ‘Gotami,’ said Venerable Ananda, ‘What are you doing here in such a state? And why are you crying?’ ‘Because the Blessed One will not have women in the Sangha.’ Pajapati replied. Venerable Ananda was most concerned.

‘Wait here,’ he said, ‘I will ask Tathagata about this.’ But the Buddha still refused to consider the matter. This was a serious moment. The Venerable Ananda thought to himself that if the Blessed One barred women from the Sangha, they would also be excluded from the Dhamma which is supposed to be for everyone: for people of all castes, for Gods and animals. Was rebirth as a man the best that a woman could hope for? Venerable Ananda considered this.

For the third attempt, Venerable Ananda tried another tact. ‘Tathagata,’ he asked the Blessed One, ‘are women capable of becoming Sopanna and eventually, Arahant?’ 'They are, Ananda,’ the Buddha replied, 'they can attain equal states as men.' ‘Then surely it would be a good opportunity to ordain Pajapati,’ said Venerable Ananda and reminded his master of her kindness to Him after His mother had died.

The Blessed One reluctantly conceded defeat. Pajapati could enter the Sangha if she accepted eight strict rules. These were described by the Buddha to Venerable Ananda, thus:

1. A nun (bhikkhuni) must always stand to show respect to a monk (bhikkhu) when in their presence, even one who is young or newly-ordained.

2. A nun must always spend Vassa in an arama (monastery) with monks, not by herself.

3. A nun must receive instruction from a bhikkhu once every fortnight.

4. A nun should not hold her own ceremonies.

5. A nun who has committed a grave offence must perform penance before monks as well as nuns.

6. A nun must request ordination from both the male and the female Sangha.

7. A nun must never rebuke a bhikkhu, though likewise no bhikkhu should rebuke her.

8. A nun can preach to anyone except a bhikkhu.

Note: These eight rules are only for women who have the spirit to give up the worldly life and live in the Sangha.

Pajapati gladly accepted these rules and was duly ordained. (Shortly afterwards she and some princesses attained Arahant state). The Buddha pointed out to Venerable Ananda, 'Currently there are no women in the Sangha and this is how it should be because this will preserve the Dhamma for the future. Ordaining women without the Eight Rules (in addition to the standard precepts) will cause impurities in the Rules of the Dhamma Teaching and the Sangha and limit its effectiveness over time.'

'For instance, if the Sangha accepts women it will become similar to a tribe which has too many women and so is vulnerable and can be destroyed easily. The Sangha would be like a family that has many daughters but few sons and is therefore vulnerable to marauders, robbers and thieves. Or similar to a rice field that has been infected with mildew; or sugar cane plants that can’t tolerate the pests that infect them.'

Therefore the Buddha likened the Eight Rules protecting Buddhism to a dam containing a reservoir.

--------------------------------

Read the stories below formore information in support of the Gotami Sutta

The Venerable Ananda also faced a dilemma of how to deal with Matukhama/women in the Parinibbana Sutta. On the last day of the Buddha's life, he asked Him how monks should act towards them. ‘Tathagata,’ said the Venerable Ananda, 'how should we act towards women?' ‘Do not look at them, Ananda’, replied the Buddha.  ‘If we do see them, how should we act towards them?’, asked the Venerable Ananda. ‘Do not speak to them, Ananda,’ replied the Buddha. ‘And if we have to speak to them?’, ask the Venerable Ananda. ‘Mindfulness must be observed in every moment, Ananda,’ the Buddha replied.

This constant mindfulness should be the sole aim of every monk and nun as it is the only way attain liberation and reach Nibbana.

--------------------------------

In another example, after the Mararaja lost the battle with the Bodhisatta Siddhartha just before His enlightenment, he returned to his palace where his three daughters saw the look of hopelessness on his face. They asked him what had happened to make him look so sad. He replied that he'd lost a battle with the Bodhisatta at the Bodhi tree and was very pained to see Him on the verge of enlightenment. (The Mararaja wanted to become enlightened but knew it wasn't possible for himself as he hadn't accumulated all of the Ten Aspects of Parami).

Upon hearing this his three daughters – Danha, Ragha and Ahradi – immediately appeared before the Bodhisatta and to try to tempt Him by disguising themselves as scantily-clad dancing girls. They expected the Bodhisatta to open His eyes but unfortunately for them He wasn’t at all interested and remained as still as a rock, as if nothing had happened. This caused the three ladies to tire and become breathless before fleeing in terror. After this event all the gods gradually gathered around Him again. See more information from these links, only in Thai-language. สัตตวัสสสูตรที่ ๔ / มารธีตุสูตรที่ ๕

--------------------------------

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

Author's opinion

The Buddha focused His attention on the three main approaches described in the Gotami Sutta.

Firstly, He obviously wanted Bhikkhu to be the real leaders in the Sangha. And the main reason is to avoid sexual abuse through the power of Idhirit from the minds of ignorant and jealous Phanbandhits/Bhanpandhits and Maras or Demons, while being a Bhikkhuni. Other reason this is because it is inconvenient for women to take part in ceremonies in the Sangha (Buddhism) when they are menstruating and this limits their ability to be Sangha leaders. Also it prevents situations which could lead to confusion between Bhikkhu and Bhikkhuni in the Sangha (Buddhism). Updated: 14/05/2015 12:29:57., 02/06/2016 18:30:45.

Secondly, to prevent the chance of private relationships between Bhikkhu and Bhikkhuni in the Sangha as much as He possibly could. Inappropriate relationships would cause impurities in the Rules of the Dhamma Teaching and the Sangha and limit its effectiveness over time. He did not imply that allowing women in the Sangha would cause impurities in the Dhamma, not at all.

Thirdly, He drew attention to the text, ‘The Sangha would be like a family that has many daughters but few sons and is therefore vulnerable to marauders, robbers and thieves; similar to a rice field that has been infected with mildew; or sugar cane plants that can’t tolerate the pests that inflect them.’

Firstly, at the time of the Buddha there were many more women than men because a lot of men died on the battlefield. Traditionally the rule of law at that time did not allow the widowed women to remarry again.

Secondly, a lot of dishonest men entered the Sangha in order to gain offerings, reverence and worship from lay people and nothing more. Some others still followed their previous faith while living in the Sangha. This actually happened in the Buddha’s life-time and at the time of King Asoka who issued an order to disrobe about 60,000 fake Bhikkhus. "ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๘ จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลก" จาลวรรคที่ ๒ อิจฉาสูตร

Thirdly, the dangers faced by many Bhikkhunis would come from men who believe they are real monks but whose spirits are plagued by negative emotions such as boastfulness, jealousy, arrogance, self-importance and others. These men could attack anyone who accidentally gets in their way. The Buddha acknowledged that these types of people exist in the world. พวกเขาย่อมไม่สำคัญว่าเราเป็นผู้มีสภาพเหมือนธรรม ๔ ทั้งหลาย ฯ คำว่า "มีมานะ ๑" ในบริบทนี้ หมายถึง ถือตัวถือตนเกินสภาวะตามความเป็นจริง หลงตัวตนด้วยคิดว่าตนสำคัญและพิเศษกว่าใครๆ หยิ่งยโสยกตนว่าเป็นผู้เจริญด้วย ลาภ ยศ สักการะสรรเสริญยิ่งกว่าบุคคลอื่น ฯ สราคสูตร

Note: Sankhatana is the name given to an offering made to four or more monks. Any Monk or Nun who breaks the Vinaya rules called Apatparajika. Breaking this rule should result in the immediate and permanent disrobing of a monk though in reality this is often not the case. Even if the monk tries to explain that he committed the sin because, ‘he wasn’t learned and hadn’t completed any stage or Ariya and he accepts that he spoke falsely’, he has still committed a serious sin which is wholly unacceptable to the Sangha and he must disrobe immediately and permanently. See more information on Dhamma 2.

There is a natural rule called Itappaccayata (อิทัปปัจจยตา) the heart of the Paticcasamupapata (กฎปฏิจจมุปบาท) which can be explained thus: ‘Whatever arises has consequences; whatever happens affects everything else; whatever doesn’t arise doesn’t have consequences; whatever ceases has no further effect on anything else.’

The Compassionate One would not give His consent directly to the first women who asked to join the Sangha. Instead He waited until a member of the Sangha was present who could witness Him giving His consent – the witness would hear His explanation of why He now gave consent for women become nuns and the eight rules they must adhere to. He also wanted His explanation to be proved logically and rationally through a process of questioning, such as the Venerable Ananda had undertaken.

Also at this time there were not yet enough buildings or monasteries built for the accommodation of the Buddha and His disciples. The monks mainly resided in the open-air in parks, under trees or inside caves.

They often got wet in the rain, scorched under the hot sun and freezing-cold in the winter; many of them led a very austere life. These tough conditions could be another reason for the Buddha to draw attention to their fragile physical form, when compared to men. Most of them were princesses who had never experienced difficult conditions in their entire lives.

The Buddha was keen that these princesses, who had been so protected from the harsh conditions of normal life, should first experience that way of life before being ordained.

There was another reason why the Buddha was reluctant admit women to the Sangha. This was because Sakyan and Koriya women were the first females to express a desire to join the Sangha but the Buddha felt they were haughty and this might prevent them from feeling equal to the varied other members of the Sangha and abiding by the rules/laws of it.

The Buddha also tried to prevent the 500 princesses, who followed Pajapati, from disturbing the Arahant monks who were previously their husbands.

Ladies manage to find the ingredients to cook food to offer monks early every morning. Of course the lady wants to make merit for herself and her family, but equally she worries that the monks might have nothing to eat. As you can see, women nurture the Sangha, generation after generation, by making the effort to wake up very early in the morning to cook and offer food to the monks.

[๑๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาน ๘ ประการนี้ ๘ ประการเป็นไฉน คือ บางคนหวังได้จึงให้ทาน ๑ บางคนให้ทานเพราะกลัว ๑ บางคนให้ทานเพราะนึกว่า เขาให้แก่เราแล้ว ๑ บางคนให้ทานเพราะนึกว่า เขาจักให้ตอบแทน ๑ บางคนให้ทานเพราะนึกว่า ทานเป็นการดี ๑ บางคนให้ทานเพราะนึกว่า เราหุงหากิน ชนเหล่านี้หุงหากินไม่ได้ เราหุงหากินได้ จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้ไม่หุงหากินไม่สมควร ๑ บางคนให้ทานเพราะนึกว่า เมื่อเราให้ทาน กิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไป ๑ บางคนให้ทานเพื่อประดับปรุงแต่งจิต ๑ ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ทาน ๘ ประการนี้แล ฯ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๕ - อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - ทานวรรคที่ ๔ ทานสูตรที่ ๑ / เขตตสูตร Updated: 15/06/2016 15:30:45.

They also become a people who others, such as their family, can rely upon. This goes to show how everyone relies upon each other. Women who follow the Dhamma teaching of the Buddha rely upon themselves. This is called 'attahi attano natho'. An example of this is when the Buddha said to the Venerable Ananda, ‘Be an illuminating lamp of wisdom and a refuge unto yourself. Look for no other refuge; let the Truth be your lamp of wisdom and your refuge and follow the Dhamma Teaching strictly.’

In the worldly life or outside the Sangha Rules, you shouldn't always rely on men to be the leaders. Both men and women should practice "จงมีธรรมเป็นที่พึ่ง จงมีตนเป็นสรณะ อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะ จงมีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิด" คิลานสูตร - ว่าด้วยมีตนเป็นเกาะ/Khilan Sutra: The practise of maintaining of self reliance based on the Dhamma Teaching of the Gautama Buddha - ๗๑๑... / อัตตทีปสูตร - วรรคที่ ๕ ๑. อัตตทีปสูตรว่าด้วยการพึ่งตนพึ่งธรรม/Attathipa Sutra: The principle and the discipline of maintaining self reliance based on the Dhamma Teaching of the Gautama Buddha and walk together. It's reasonable to avoid a companion who is idle, has a negative attitude, lacks common sense or judges others based on their past experiences. These people will only hinder your progress (มือไม่พายแต่เอาเท้าราน้ำ). See the Mangala Suttam Updated: 25/05/2016 16:27:45., 26/05/2016 12:22:54.

Therefore, in this context, the Buddha was concerned that monks, nuns, the potential devotees and existing lay followers would eventually were being led astray by false prophets. But only you can raise yourself up to an auspicious place. If you hope others will raise you up by their own efforts, you are disillusioned. It will feel as though you are submerged in mud and you will feel shame to be on this earth.

Updated: 01/04/2016 00:54:54., 25/05/2016 16:41:45., 19/09/2016 11:40:45.

Some men who fight to protect the country might not appreciate this opinion. The role of a father is to keep his family and country free from danger. The role of a mother is to nurture her offspring. Her battlefield is giving birth to her children and raising them as an extension of herself, generation by generation. Some other women support their men on the battlefield. All women are grateful and proud of men or fathers who perform their duty. Males and females should respect the righteous duties each other perform, be proud of each other and become people upon whom others can rely.

This concludes the author's opinion (Bawwarwnrak Kringwasutponziry). Updated: 05.02.2015

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

6th Vassa, Makulla Hill, Kosala Kingdom

At this time The Victorious One performed the Yamaka Maha Prathihara (Twin Wonder) for the second time to overcome the egotism of opposition ascetics. He convinced them of the true virtues of the Dhamma using the Four Noble Truths resulting in them, and other witnesses, taking refuge in the Triple Gem.

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

7th Vassa, Davatimsa Heaven (the second realm of heaven) สาริปุตตสุตตนิทเทสที่ ๑๖ - ว่าด้วยกระแสเสียงของพระพุทธเจ้าประกอบด้วยองค์ ๘ / พระศาสดาเสด็จไปโปรดพระมารดาชั้นดาวดึงส์

After He finished performing the Twin Wonder, the Victorious One visited the Davatimsa Heaven to see His mother, Queen Maha Maya, who passed away seven days after giving birth to Him. She had been reborn in the Dusita Realm (the fourth realm of heaven). Updated: 04/05/2016 20:30:10.

This is considered to be a special realm for:

- Bodhisattas who are accumulating the Ten Aspects of Parami (at this level called 'Paramatta Parami') with potential to become a Buddha.

- A Sopanna – a Sotapatti who will be reborn seven, three and one time as a human and in heaven, depending on how diligently they practice. They will be Arahant after they've been reborn for the final time.

- A Brahma who has attained Sakitakhami and is reborn in the human world once, after which they will attain Nirvana.

- Dheva who have accumulated enough Parami to become the mother of a Bodhisatta who will be a Buddha in the future.

But a Brahma who has a form similar to a deva, whose complexion is perfect and who has attained Anakhami is not reborn in this realm but is instead reincarnated on one of the five levels of the Sutthavasa plane (ชั้นสุทธาวาส) from 12-16. These five levels are called Aviha (อวิหา หรือ อวิหารพรหม), A'appa (ออัปปา), Sutussa (สุทัสสา), Sutassi (สุทัสสี) and Eganittatha (เอกนิฎฐา). Those who attain the Eganittatha level are called Sahapatibrahma (สหบดีพรหม).

When Inthaka, the head of the Dhevas from Davatimsa, saw the Buddha appear he immediately went to pay respect to Him. After this he took messages from the Blessed One and rose up to the Dusita Plane to deliver a message to Queen Maha Maya who, at that point, was a Dheva.

The Queen appeared in front of the Buddha and numerous other Dhevas. The Delivered One compassionately preached Abidhamma sermons to the Dhevas of this heavenly realm for three months. During His Dhamma teaching, He could have been described as two Buddhas though this was not apparent to anyone. One Buddha preached sermons and the other travelled down to the human world to visit Venerable Sariputta to offer advice.

During a discourse Queen Maha Maya, and numerous other Dhevas, attained the state of Sopanna (Sotapatti – the state of Virtuous Noble Wisdom), the first state of Ariya.

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

8th Vassa, Bhesakala Forest near to Sungsumagiri

At the most auspicious time, Inthaka used his power to construct three parallel staircases descending from Davatimsa, via Daovadeung and the summit of Mount Sineru/Sumeru (Mt Everest), to the city gates at Sankissa. The staircases were a few hundred thousand yojanas (1 yojana/league=approx. 10 miles) long. On descent, the right flight was made of gold, the middle flight made of crystal and jewels and the left flight was made of silver.

The Brahmas used the gold stairs, Dhevas used the silver stairs and the Buddha used the crystal and jewel stairs as He led the way down to earth at Sankissa where crowds of people and other beings gathered, waiting and ecstatic to see the Exalted One return.

The Compassionate One performed Maha Abinihara (incomparable natural power), and His compassion opened up the universe so that for the first and only time all beings could see through to every plane and realm above and below them, including the Heaven and Brahmaloka realms and the Hell, Asuragaya and Bretta planes.

They could also speak and understand all languages used throughout the universe. Just for this moment, the fires of Hell were extinguished and all the machines used there for punishment were stopped by the compassionate power of the Buddha.

From Sankissa, the Victorious One travelled onwards to Bhesakala Forest, near Sungsumagiri, for the rain-retreat.

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

9th Vassa, Khosidaram Monastery ๘. โกสัมพิยสูตร ทรงโปรดภิกษุชาวเมืองโกสัมพี / ๕. เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี [๕] / โกสัมพีขันธกะ เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง / แยกกันทำอุโบสถในสีมาเป็นต้น / เรื่องความบาดหมางกันเป็นต้น / เสด็จพาลกโลณการกคาม / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๕ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๕ มหาวรรค ภาค ๒ Updated: 08/07/2016 19:18:45.

Khosambi was the capital of the kingdom of Vamsa. It was here where the quarrel between a Vinaya-teacher monk and a Sutta-teacher monk developed into a wider split in the Sangha.

The problem arose because the Sutta teacher unintentionally left water in a jar in a latrine after he'd finished. This was only a minor breach of the rules of the Sangha and was not considered an offence if done unintentionally.

The Vinaya teacher told the Sutta teacher that he had broken the rules to which the Sutta teacher replied that it was unintentional and that he was sorry for any offence caused and was forgiven.

However, later on the Vinaya teacher told his group of five-hundred disciples that the Sutta teacher had refused to accept that he had broken the rules. The teacher of Vinaya was especially keen to blame the Sutta teacher and the the result was an ongoing dispute.

The disciples of the Vinaya teacher went to tell the disciples of the Sutta teacher that the Sutta teacher had broken the rules and he had refused to accept this when the Vinaya teacher pointed it out.

The Sutta teacher's disciples went to ask him if he had broken the rules. He was surprised by this because previously the Vinaya teacher said it was not ahbat (offensive), but he was now saying that it was ahbat.

A lot of people revered the Vinaya teacher as the original Vinaya, but in the opinion of the Sutta teacher he didn't deserve respect because he didn't speak the truth. False speech is an offence under the Vinaya rules known as pacitti which the Buddha had set down.

The Sutta teacher asked his disciples to ignore what the Vinaya teacher's disciples said about this matter from then on. He considered the Vinaya teacher to be Vinaya in name only, but his conduct was without Vinaya.

After the disciples of the Sutta teacher heard what their master had to say they went straight back to the disciples of the Vinaya teacher to tell them that their master spoke falsely, was a liar and was a useless monk.

This incident created two clearly separate groups of monks and all because of the actions of one person – the Vinaya teacher. The conduct of this one monk bought a lot of trouble to many people.

Consequently, the Vinaya teacher gathered all the monks from the monastery into the main hall and accused the Sutta teacher of offending the rules of the Sangha or those that the Buddha has set down. In his opinion, this proved that the Sutta teacher was very bad and this is why he felt he should be punished with Ukhepaniyakham (ejection from the Sangha). He should not be allowed to join in with the community or with the monks in Uphosot Sankhakham (reciting in the Shrine Hall).

According to the Vinaya teacher's disciples heard that the Sutta teacher had refused to accept that he had broken the rules of the Sangha and disrespected the Vinaya they were seething.

At the same time, the Sutta teacher's disciples heard of the decision to punish the Sutta teacher they developed a hatred of the Vinaya teacher's disciples and attacked them verbally.

Such was the depth of the disagreement that rumours of it reached the Dheva via all of the Bhrama planes until it reached the highest Bhrama plane of Anikaphop (the last four levels of Bhrama plane which constitute a selfless state of mind:

Aakasanancayatana – the infinity of space alone is present.

Viñanancayatana – the state of mind where the infinity of thought alone is present.

Aakincañayatana – state of mind where nothing at all is present.

Nevasañanasañayatana – the state between consciousness and unconsciousness).

This was because Dhevas and Phramas believed that monks had good moral conduct and were shocked that this wasn't the case. Dhevas who were related to either of the two groups of monks in previous lives, and who gained merit from them, split into two groups and refused to talk to each other.

Actually, the Sutta teacher had good morals and was genuine but he explained that he didn't have extensive knowledge of the Vinaya as he was only skilled in repeating the Dhamma teaching of the Buddha.

Consequently, a monk who was neutral went to let the Buddha know about the ongoing problem. The Compassionate One tried to dispel the quarrelling between the two groups of monks at least three times, but as far as He was concerned they ignored His advice. He admonished them when even His words couldn’t penetrate their minds. But they didn't listen to Him because they hadn't yet attained the first stage of ariya (Sopanna/Sotapatti).

The neutral monk felt sympathy for the Exalted One and advised Him to seek seclusion while he tried to prove the monks wrong. In so doing he would solve the problem. The Buddha left for the village on his normal alms-round, but did not return to the monastery.

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

10th Vassa, Parileyyaka Village / ๕. เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี [๕] / โกสัมพีขันธกะ เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง / แยกกันทำอุโบสถในสีมาเป็นต้น / เรื่องความบาดหมางกันเป็นต้น / เสด็จพาลกโลณการกคาม / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๕ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๕ มหาวรรค ภาค ๒ Updated: 08/07/2016 19:18:45.

The Blessed One travelled on His own without an attendant to spend Vassa at Parileyyaka village.

After the Buddha had left Khosidaram Monastery, three lay followers who had funded the community at Khosambi – Ghosita, Kukkuta and Paravika – arrived there to pay their respects to Him. Upon finding out that He had already departed due to the dispute, they became angry. They, and most of the people in the town, were Sopanna and thought it was bad behaviour on the part of the monks not to listen to or respect the Buddha's words.

They told the monks that from now on they would not be offering food to them until the Buddha returned. They also told the lay followers in the surrounding area to stop offering food to these monks due to their disrespect of the Buddha.

After just three days, the monks ran out of food and became weak. They agreed to put aside their differences and the Vinaya monk asked forgiveness from the Sutta monk. A group of monks then visited the three community leaders in the town to give news that the quarrel had been settled and asked for donations of food.

However, the community leaders refused to offer them food until they visited the Buddha and ask for forgiveness for the sins they had committed. The monks replied that they couldn't travel during the rain-retreat and asked once more for food, but the community leaders again refused.

Despite this the monks managed to survive for three months on just the food offered by the local people who hadn't taken refuge in the Triple Gem. These people wanted to make merit regardless of the nature of the monks they were offering the food to.

--------------------------------

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

On His journey from Khosidaram Monastery to Parileyyaka village the Buddha visited Balakalonagarama Monastery to see His disciple, ๘. นฬกปานสูตร เรื่องกุลบุตรผู้มีชื่อเสียงบวช/Venerable Bhaku, who was an Arahant monk. He told him that henceforth He would live Aghacarigavat (alone) and left.

The Delivered One then made His way to ๑. จูฬโคสิงคสาลสูตร - เหตุแห่งความสามัคคี/Julaghosingkasala Sutta/Sutra: The principles of complimenting each other in order to live peacefully the other monastery situated in Nikadayavana forest, to see Venerable Anurutta, พระภัททิยเถระเอตทัคคะในทางผู้เกิดในตระกูลสูง/Batiya / ภัททิยวรรคที่ ๕๕ ลกุณฏกภัททิยเถราปทานที่ ๑ and ๑. กิมพิลสูตร/Gimbila / ๘. กิมพิลเถรคาถาสุภาษิตไม่ให้ลืมตน / ๘. กิมพิลเถรคาถาสุภาษิตสรรเสริญการยินดีในธรรม. Venerable Batiya and Venerable Gimbila had already reached the highest state of Arahant and so had the Venerable Anurutta. ๒. มหาโคสิงคสาลสูตร - การสนทนาธรรมเรื่องผู้ทำให้ป่างาม/Mahaghosingkasala Sutta/Sutra: Remarks on how to practise honestly while wondering in the forest Updated: 04/05/2016 18:12:45., 14/05/2016 21:05:45., 26/05/2016 12:22:54., 16/06/2016 18:25:45.

While He was there the Blessed One delivered sermons. He especially wanted these three monks to look after, and be compassionate toward, each other. This was particularly directed toward Venerable Anurutta. อนุรุทธสูตรที่ ๒ / อนุรุทธสูตรที่ ๑. Updated: 20/01/2016 20:13:01., 16/06/2016 17:49:45., 17/06/2016 14:17:54. อนุรุทธเถราปทานที่ ๖ / อรรถกถาอนุรุทธเถรคาถาที่ ๙ / พระอนุรุทธเถระเอตทัคคะในทางผู้มีทิพยจักษุญาณ / เรื่องคน ๗ คน

Finally, the Victorious One settled at the foot of the Bhaddasa tree in the Rakkittavana Forest. Living within there was a certain King Tusker called Parileyyaga who found communal life distressing and left his herd so as to attend to the Compassionate One's needs: guarding and wandering about the forest throughout the night until dawn and brandishing a stick with his trunk in order to ward off any danger.

He prepared a warm bath for the Buddha by rubbing two dry sticks together to start a fire upon which he rolled an appropriately-sized stone. When the stone was hot enough, he used a stick to roll it out of the fire and drop it into a bath to heat the water. Once he had done this he went close to the Buddha who asked him, 'Parileyyaga, is the water warm yet?'

The King Tusker nodded his head to let Him know before heading out into the forest to search for fruit to offer the Blessed One the next morning. He was so proud and happy to know that he was attending the Buddha's needs.

It came to pass that a little monkey who had seen the giant elephant attending the Buddha thought to himself that if the King Tusker could look after the Buddha why couldn’t he? The elephant could use his trunk skillfully, thought the little monkey, but he doesn't have the advantage of two hands like me. With this, he decided to join the search for food to offer the Exalted One and at last managed to find a comb of honey which he offered Him.

The Buddha accepted this offering but didn’t taste it. Instead He put it beside Him which made the little monkey feel shocked and awkward. For a moment, he thought that maybe he was too small when compared to the King Tusker and that was the reason why the Compassionate One didn't want to eat his honey.

Eventually he decided to find out the reason why. He examined the honey comb and found a few small larvae inside it which he picked out. Once again he offered the comb to the Buddha and this time He ate the honey.

The monkey was very cheerful and excited when he saw the Exalted One taste the honey and began jumping around and swinging from tree to tree without any caution. Unfortunately he grabbed a dry branch which snapped and he tumbled down onto a tree stump and died instantly.

Even though he only performed one act of merit in his life, due to this act being for the Buddha and the monkey's high spirit (happiness) at the time of his death, he was reborn on the Doavadhueng Plane (the first realm of heaven), in a golden palace thirty yojanas (1 yojana/league=approx. 10 miles) high, with one-thousand attendant angels.

--------------------------------

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

After the rain-retreat, a group of five-hundred monks came from different directions to meet up at Khosambi Monastery and seek the Buddha's advice. Unfortunately, when they got there they were told that He had gone to spend the rain-retreat alone in Parileyyaga village due to the quarrelling monks and hadn't yet returned. The monks asked who could take them to meet the Buddha at Parileyyaga village and were told that only Venerable Ananada could.

So, the monks went to meet Venerable Ananda at Chedavana Monastery and together they travelled to visit the Buddha.

As they approached the border of the forest, Venerable Ananda asked all five hundred monks to wait for him there as he continued alone into the forest. When the King Tusker saw him coming he charged at him because he thought it was because of Venerable Ananda actions that the Exalted One was spending the rain-retreat alone in the forest.

But the Exalted One stopped him before he could get close to Venerable Ananda and told the giant elephant that the monk was His attendant. The King Tusker then decided to help Venerable Ananda carry his belongings but Venerable Ananda refused. So he simply followed and carefully watched him, just to make sure he respected the Buddha by not putting his belongings where the Compassionate One sat. If he did, the giant elephant vowed to attack him immediately. However, Venerable Ananda left his belongings at the side of the clearing while he went to pay respect to the Buddha and this conduct impressed the King Tusker greatly.

The Blessed One knew what was on the King Tusker's mind and told him not to worry about Tathagata (the Buddha) – 'This monk definitely won’t harm Me. I’ll be fine'. The King Tusker stepped aside and could finally relax. The Buddha asked VenerableAnanda/อานันทเถราปทานที่ ๑๒ if he had travelled alone to which he replied that he hadn't. He said that he had travelled with five hundred monks who had met at Khosambi Monastery and come to find him at Chedavana Monastery. But he had made them wait on the edge of the forest until he had confirmed if Tathagata wanted to see them.

He also explained that he had been persuaded to visit by devotees such as king Pasenthikosala (๑๐. กรรณกัตถลสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ที่ตำบลกรรณกัตถลมิคทายวัน) of Kosala (capital: Savatthi); Anathabintiga (who built Chedavana Monastery); and Visakha Ubasikha from Sakeda who built Puparam Monastery. These devotees had requested that the Buddha return to Chedavana Monastery.

The Buddha asked Venerable Ananda to go to the edge of the forest and lead the monks back to Him. The monks duly arrived and paid their respects to the Buddha. After a particular conversation, one of the monks told the Blessed One that He was incomparable in wisdom and manner, even when He was a King.

This monk also expressed concern that the Buddha was spending the rain-retreat alone in the forest and how tough it must be without any attendants to help with tasks such as preparing a bath or water for washing. He couldn't see anyone helping the Buddha with these things.

After listening to the monk the Buddha replied that all of His needs were taken care of by Parileyyaga and He was very lucky to have such a suitable companion. Without him the Buddha said that He would prefer to stay on His own, rather than with quarrelling monks or those monks who don't practise the Dhamma diligently.

He also pointed out that a wise and virtuous person who is able to lead themself to success is the ideal companion. You should welcome this person as your companion because they will look after and protect you from any surrounding danger.

If you can't find such a person it is better to travel alone and be content to rely on yourself – just like Mhadanka, the King Tusker, who wandered the forest alone rather than with the herd, who can be a danger to others. This is similar to a King who invades another kingdom but chooses to travel back alone ปัจเจกพุทธาปทานที่ ๒ ว่าด้วยการให้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า / ๖. อิสิคิลิสูตร (๑๑๖) Updated: 26/04/2016 15:32:54.

The Buddha told the gathered monks that the giant elephant had invited them to stay overnight in the forest. Then the King Tusker went about searching for fruit, ready to offer the monks the next morning. In fact, he gathered so much fruit that even the five hundred monks couldn't eat it all!

After this episode, the Buddha left the forest with the King Tusker walking behind. Following were the group of monks and Venerable Ananda. When they reached the boundary of the nearby village, the Compassionate One stopped and told the giant elephant that He would not allow him to follow any further as it would be dangerous for him. He might scare the villagers who could try to harm him.

Herein the giant elephant invited the Buddha to come back into the forest with him, but the Blessed One declined; the forest wasn’t suitable for Him as it wasn’t convenient for others to visit.

So the Buddha told the giant elephant that He was leaving the forest for the last time and wouldn't be coming back. The Blessed One went ahead, followed by the monks. After walking just a short distance the King Tusker became extremely distressed to see the Exalted One leave.

Shortly afterwards the King Tusker died of a broken heart. Due to his mind being full images of the Compassionate One, he was reborn in the Doavadhueng plane in a golden palace, thirty yojanas high, with one-thousand attendant angels, just as a little monkey had been.

--------------------------------

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

The end of the rain-retreat at Khosambi Monastery gave the monks a chance to atone for their sins. Despite their weakened and malnourished condition the Vinaya monk and Sutta monk, plus their 1,000 disciples, travelled to meet the Buddha at Chedavana Monastery to ask forgiveness for the sins they previously committed.

Before they reached the monastery, they arrived at the gates of Savatti where the guards sent a message to the King in the palace asking whether they should be admitted to the city. The King refused them entry as he didn't want bad monks in his city. The Buddha asked for a message to be sent to the King asking him to change his mind and let them in. The King then relented and let them in.*

When the monks reached Chedavana Monastery they were refused entry, but again the Buddha asked for them to be let in. The few hundred lay followers and monks who weren't yet Arahant were curious to see the faces of the new arrivals and admonish them for causing the Buddha to spend such a tough rain-retreat on His own in the forest. The new arrivals were so embarrassed at this reception and covered their faces out of shame.

The Buddha admonished the monks and preached to them with His transcendental wisdom. All of these monks then developed insight and attained the state of Arahant.

--------------------------------

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

11th Vassa, Brahamanakama Place (พราหมณคาม) ๕. จังกีสูตร เรื่องจังกีพราหมณ์

12th Vassa, Neranjala Brahama (เมืองเวรัญชา) เวรัญชกัณฑ์ - เรื่องเวรัญชพราหมณ์

11th Vassa, Jariyapanpata Hill (จาลิยบรรพต) เมฆิยสูตร / ปหาราทสูตร

Updated: 04/05/2016 20:05:36.

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม / มาคันทิยสูตรที่ ๙ / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๗ - ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต / สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท - อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ Updated: 22/07/2016 20:31:45.

เรื่องนายพรานกุกกุฏมิตร
ปาณิมฺหิ เจ วโณ นาสฺส - หเรยฺย ปาณินา วิสํ
นาพฺพณํ วิสมนฺเวติ - นตฺถิ ปาปํ อกุพฺพโต.
(อ่าน)
ปานิมหิ เจ วะโน นาดสะ - หะเยยะ ปานินา วิสัง
นาบพะนัง วิสะมันนะเวติ - นัดถิ ปาปัง อะกุบพะโต.
(แปล)
แผลใดไม่พึงปรากฎมีอยู่ในฝ่ามือนั้นไซร้ - บุคคลพึงนำยาพิษไปได้ด้วยฝ่ามือนั้น
เพราะยาพิษย่อมไม่ซึมซาบลงสู่ฝ่ามือที่ไม่ปรากฎมีอยู่ของแผล – ฉันใด บาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่กระทำอกุศลเจตนาอยู่ ฉันนั้นแล.

Pãnimhi ce vano nãssa - hareyya pãninã visam
Nãbbanam visamanveti – natthi papam akubbato.

No evil happens to those who have no bad intentions;
If there is no wound on one's hand, one can't be harmed when coming into contact with poison. It does not affect one who has no wound. No bad karma arises for those who don't intentionally do wrong, even those who handle other's hunting tools.

In Rajagir, the capital of Rajagaha Kingdom, a rich man’s daughter was kept on the seventh floor of his castle with only one maid for company. While bored one day she looked out of the window and saw a hunter with his horse and cart carrying meat to the market. It was love at first sight for her and she resolved to escape one day and live with him forever. Eventually she managed to escape from her family to live with the hunter. They had seven sons together and they were deeply in love.

Although she was Sopanna - the first Ariya state - she was in the habit of handing bows, arrows and spears to her husband to go hunting. The consequences of her actions raised a question amongst the monks who gathered before the Buddha - had she committed evil by doing so? The Analytical One explained that she was blameless as her husband demanded unquestioning obedience from her and she had no intentionally evil thoughts.

The Buddha also explained that the reason why it was 'love at first sight' was because the woman and the hunter had a strong connection in their previous lives. Only some karma (good or bad intentions) from their previous lives had caused them to initially be reborn in different circumstances, though they were both intelligent.

Eventually the Buddha convinced the hunter, his sons and their wives to attain Sopanna through His teaching of the Dhamma.

คาถาธรรมบท ปาปวรรคที่ ๙ / พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 40: tripitaka91.com Updated: 27/06/2016 14:15:45.

เรื่องนายพรานสุนัขชื่อโกกะ
โย อปฺปทุฏฺฐสฺส นรสฺส ทุสฺสติ สุทธสฺส โปสสฺส อนงฺคณสฺส
ตเมว พาลํ ปจฺเจติ ปาปํ สุขุโม รโช ปฏิวาตํว ขิตฺโตฯ
(อ่าน)
โย อับปะทุดถัดสะ นะรัดสะ ทุดสะติ - สุดทัดสะ โปสัดสะ อะนังคะนัดสะ
ตะเมวะ พาลัง ปัดเจติ ปาปัง - สุขุโม ระโช ปะติวาตังวะ ขิดโต.
(แปล)
ชนใดประทุษร้ายต่อนรชนผู้ไม่ประทุษร้ายตอบ คือ ผู้บริสุทธิ์ ปราศจากกิเลส (ที่ปราศจากข้อกล่าวหานั้นๆ) บาปย่อมตามสนองตอบต่อชน ซึ่งเป็นคนพาลนั้นไซร้ เปรียบดุจดั่งธุลีอันละเอียด อันที่เขาซัดทวนลมไป ฉันนั้นแล.(ที่ย้อนวกกลับมาหาคนซัดนั่นเอง)

Yo appadutthassa narassa dussati – suddhassa posassa ananganassa.
Tameva bãlam pacceti pãpam - sukhumo rajo pativãtamva khitto.

Who harms the innocent comes to grief;
Whichever fool offends a harmless person - one who is pure and free of guilt - shall suffer evil consequences; it's as inevitable as throwing fine dust against a gust of wind.

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 45: tripitaka91.com

Updated: 22/07/2016 20:51:45-51-54-55-56-57-58-59.

Text translated to English by Buddhamap.org.

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

Any merit that arises from this website is shared with all of the truly honest site's visitors.

ด้วยผลบุญที่สำเร็จแก่ข้าพเจ้าผู้จัดทำผลงานอันเป็นมหากุศลนี้เพียงใด ขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ท่านผู้อ่านและท่านที่บอกต่อด้วยความเชื่อและศรัทธา ซื่อสัตย์ สุจจริต บริสุทธิ์จริงใจ ต่อข้าพเจ้า รุ่ง/รุ้งกิ๊บ/Gift (นางสาว บวรลักษณ์ กริ่งวสุพลศิริหรือMiss Bawwarwnrak Kringwasutponziry) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.buddhamap.org เ พียงนั้นเทอญ ฯ สาธุ สาธุ สาธุ ฯ

หมายเหตุ: การเผยแพร่ "พระธรรมคำสั่งสอนแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า โคดมหรือโคตมะพุทธเจ้า (Gautama Buddha) ฯ หรือ พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ฯ" ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างถูกต้องยุติธรรม ฯ ย่อมเพิ่มพูนผลบุญอานิสงค์อันเป็นไปเพื่อความมีประโยช์เกื้อกูลที่ท่าน "พุทธบริษัท ๔" ทั้งหลายจะได้รับประโยชน์แห่งอานิสงค์ผลบุญนั้น ย่อมมีค่ามหาศาลอันคำนวนนับค่าประมาณมิได้ ฯ ทั้งในปัจจุบันชาติและอนาคตชาติเบื้องหน้าถัดต่อไปแล ฯ โดยเฉพาะท่าน "พุทธบริษัท ๔" ทั้งหลาย ควรแนะนำเผยแพร่ ฯ ด้วยการให้ชาวโลกเข้าถึง BuddhaMap.org 2013 อย่างไม่จำกัด ฯ ซึ่งจะยิ่งเพิ่มค่าผลบุญบารมีอันมหาศาลอันประเมินค่ามิได้ยิ่งๆ ขึ้นไปดีนักแล ฯ และควรปฏิบัติไปพร้อมๆ กับการเผยแพร่ "พระธรรมคำสั่งสอนแด่พระพุทธองค์นั้น ฯ" นับต่อแต่จากนี้เป็นต้นไปและตลอดทั่วทั้ง "พระพุทธกาลกัปป์แด่พระพุทธองค์ ฯ" เทอญ ฯ สาธุ สาธุ สาธุ ฯ

Very importantly, people who distribute the True Dhamma Teaching of The Gautama Buddha through the Buddhamap.org will definitely gain very great Parami (great good deeds) from it. Oppositely, people who distribute the True Dhamma Teaching of the Gautama Buddha of the Buddhamap.org but falsely claim that it belongs to someone else instead of the true author and they will gain very little Parami and afterwards will have to pay back very severe karma (very heavy bad pain) and it is illegal to do so. The real author is Miss Bawwarwnrak Kringwasutponziry/(Gift/กิ๊บ) น.ส. บวร ลักษณ์ กริ่งวสุพลศิริ . Place of birth: Nong Khai Province. Registered date of birth on Tuesday 17th April 1979. Real date of birth is around 06:09:45am on Thursday 6th September 1979, on a full moon. The Sun rose at 5:55:45am in Nong Khai province on that day based on Google search. Updated: 27/04/2017 14:55:45-51-54-55-56-57-58-59.

Essentially, no one can claim that they are the co-author of the Buddhamap.org and claim in front of people and in public that they are parts of me reborn - it is illegal to do so. Also very importantly, it is illegal for people to claim that only they have the authority and permission to translate and distribute the True Dhamma Teaching of The Gautama Buddha based on the Triple Gem - The Buddha, The Dhamma and The Sangha. [๕๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มิตรผู้ประกอบด้วยองค์ ๓ ควรคบไว้ องค์ ๓ เป็นไฉน คือ ให้สิ่งที่ให้ได้ยาก ๑ ช่วยทำสิ่งที่ทำได้ยาก ๑ อดทนสิ่งที่ทนได้ยาก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มิตรผู้ประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล ควรคบไว้ ฯ มิตตสูตร / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต

[575] Here say monks! The person who is considered to have the foundation of the Three Scenarios has experienced very tough predicaments the person entire life. You should make true friends with the person and truly honest to respect with the person, too.

The first scenario is, 'The fact that it's beyond the knowledge of normal people to give things away to support and comfort other people without expecting anything back from them, in the context of the Dhamma Teaching (of the Gautama Buddha). Execute your duties and seek your salvation and give unstinting effort to pursue the Dhamma Teaching diligently which will go beyond the cycle of reincarnations and will end your suffering from the worldly life of dichotomies onward to Nirvana or Nippana.'

Secondly, it is beyond normal people's imagination to consider the fact of how to volunteer to help, support and comfort people, especially through the Dhamma Teaching (of the Gautama Buddha), without expecting to gain benefit from people but only to, 'Execute your duties and seek your salvation and give unstinting effort to pursue the Dhamma Teaching diligently which will go beyond the cycle of reincarnations and will end your suffering from the worldly life of dichotomies onward to Nirvana or Nippana', as the second Scenario.

The Third Scenario, also beyond the imagination of normal people, is the fact of how one person is forced to endure the circumstances that person life sinking and plunging into an abyss of violence from selfishness, jealousy, crime and lawlessness of the person entire life to manage to gain the good deeds. This is greatest far out-of-the-way of the end of rainbow and it's beyond the bounds good deeds of normal humans/people. The person who still manages to survive and execute the first two scenarios. You should make true friends with the person and truly honest to respect with the person, too. มิตตสูตร/The true friendship / พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต

Note: I feel every government from every country ought to find a way of reducing the violence from selfishness, jealousy, hatred, vengeful thought, disdainful, insulting, stalking, lust, greed and crime. In due course they should introduce the Dhamma Teaching of the Guatama Buddha to the people for intensive learning at their convenience.

However, some countries need to listen to the people more rather being arrogant. They should spend less time talking, be less corrupt and spend more time 'doing'. They must find a way to reduce crime and somehow they've got to spend more time and money on health, education and other things which are necessary for the public. They also ought to find ways of encouraging people to gain the right education, this is based on the www.buddhamap.org in which suited to their interests. Updated: 10/01/2013 13:51:41-45-51-54-55-56-57-58-59., 01/08/2016., 16/08/2016 18:51:45-51., 06/02/2023 17:51:41-45-51-54-55-56-57-58-59., 14/08/2023 22-23:11-13-45-51-56:41-45-51-54-55-56-57-58-59., 22/08/2023 16:11-13-22:41-45-51-54-55-56-57-58-59.